Prebiehajúce kontroly

Späť

EŠIF

UKONČENÁ –Najvyšší kontrolný úrad SR systematicky kontroluje procesy spojené s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie. Kontrola sa zamerala na procesy riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Jej účelom bolo posúdiť primeranosť procesu monitorovania a výkonu kontrol pri overovaní plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov. Tento proces by mal včas odhaliť prípadné problémy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli ohroziť úspešnosť realizácie projektu alebo viesť k povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.

NKÚ SR preveril systém monitorovania a kontroly projektov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program) a Ministerstve hospodárstva SR (sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie) a tiež u štrnástich prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Kontrola upozornila, že riadiaci ani sprostredkovateľský orgán pre IROP neodhalili nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov nielen v procese schvaľovania projektov, ale ani počas ich realizácie. NKÚ SR našiel aj príklad dobrej praxe. Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, vypracovalo metodiku a právny dokument (v súlade so znením zmluvy o poskytnutí NFP) pre overovanie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré musí prijímateľ plniť počas jednotlivých fáz projektu.

Záverečná správa (pdf, 637kB)