Prebiehajúce kontroly

Späť

Elektronizácia školstva

UKONČENÁ – Informačné a komunikačné technológie sú dôležitým nástrojom výchovno-vzdelávacieho procesu. Základnú predstavu rozvoja vzdelávania z tohto pohľadu priniesla „Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020“ a jedným z projektov v tejto oblasti bol  národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“.

Účelom kontroly bolo preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania do regionálneho školstva.

Kontrolu vykonal NKÚ SR na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vybraných školách pred-primárnej, primárnej  a sekundárnej úrovne.

Predmetom kontroly bolo preveriť plnenie vybraných cieľov koncepcie a využitie investícií do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“.

Kontrolóri upozornili, že v závere roka 2019 nemalo uspokojivé internetové pripojenie až 34 % regionálnych škôl. Za posledných 20 rokov pritom nemalé finančné prostriedky získali rôzne projekty (Infovek, Edunet, Digitálne učivo na dosah) zamerané na internetové pripojenia a informatizáciu v regionálnom školstve. Aj napriek tomu nie je zabezpečená elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v SR na prijateľnej úrovni.

Záverečná správa (pdf, 440 kB)