Prebiehajúce kontroly

Späť

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad SR v rozsiahlej kontrolnej akcii preveruje plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade a tiež efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách. Kontrolóri preveria celkovo 58 miest a obcí prierezovo na celom Slovensku.


V súčasnosti je podľa aktuálnych štatistík  na Slovensku nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve, ktoré musí SR splniť do roku 2020. V sledovaných ukazovateľoch týkajúcich sa kontrolovanej oblasti je SR na jednom z posledných miest v rámci členských krajín. Téma triedenia odpadov, ktorú sa vláda zaviazala riešiť aj v programovom vyhlásení vlády, je významná tak z finančného, ako aj z ekologického hľadiska a venuje sa jej väčšina NKI v rámci EÚ. Je dôležitá aj pre samotného občana, ktorý za nakladanie s odpadom platí vo forme miestneho poplatku.