Prebiehajúce kontroly

Späť

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach v nadväznosti na plnenie vybraných cieľov stanovených v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.

Ich zámerom je posúdiť a vyhodnotiť účinnosť poskytovania sociálnych služieb v zmysle strategických cieľov z pozície orgánov územnej samosprávy – vyšších územných celkov, ktoré sú nositeľmi sociálnej politiky na regionálnej úrovni a ich úlohy sú definované v zákone o sociálnych službách. Kontrolóri sa zameriavajú na obdobie rokov 2015 až 2017 a s nimi súvisiace obdobie. Preverovaných je viac ako 30 zariadení pre seniorov v rámci celého Slovenska, ako aj všetky samosprávne kraje.