Prebiehajúce kontroly

Späť

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

UKONČENÁ – Digitalizácia kultúrneho dedičstva je súčasťou budovania otvorených zdrojov pre rozvoj poznania, vedy, výskumu a inovácií svetovej úrovne. Digitalizácia a spravovanie kultúrneho dedičstva vychádza z Lisabonskej stratégie a odporúčaní EK a je jednou z investičných priorít štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Kontrola NKÚ SR preverila dodržiavanie všeobecne záväzných

právnych predpisov pri realizácii národných projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva a zmapovala fungovanie projektov v dobe udržateľnosti (t. j. päť rokov po ich ukončení) v nadväznosti na ich financovanie, plnenie merateľných ukazovateľov a ďalšie vízie rozvoja do budúcnosti. Kontrola NKÚ SR poukázala na zmysluplné čerpanie prostriedkov EÚ, projekty rozšírili možnosti otvorenej komunikácie interaktívnymi prvkami. Priaznivé výsledky sa prejavili aj v rastúcej návštevnosti stránok pamäťových a fondových inštitúcií a v pozitívnej reakcii verejnosti. Podľa NKÚ SR je žiadúce, aby sa fungujúce projekty digitalizácie ďalej rozvíjali, aby bol zdigitalizovaný celý fond kultúrneho dedičstva. Bez finančnej podpory štátu to však nebude možné.

Záverečná správa (pdf, 472 KB)