Prebiehajúce kontroly

Späť

Cezhraničný pohyb odpadov

UKONČENÁ – Bazilejský dohovor je najrozsiahlejšia globálna environmentálna dohoda o nebezpečných a iných odpadoch. Jeho ustanoveniami sa viaže 187 štátov sveta vrátane Slovenska, ktoré k nemu pristúpilo v roku 1993. Dohovor upravuje pohyb nebezpečných a iných odpadov cez štátne hranice. Zmluvné strany zároveň zaväzuje, aby zabezpečili, že sa s takýmto odpadom bude nakladať environmentálne vhodným spôsobom. Cieľom dohovoru je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami odpadov. Účelom medzinárodnej kontroly bolo zistiť skutkový stav a posúdiť mieru zhody s ustanoveniami Bazilejského dohovoru v rámci cezhraničného pohybu odpadov medzi Ukrajinou, Slovenskom a Poľskom.

Kontrola cezhraničného pohybu odpadov z roku 2019 splnila svoj účel. Napriek zmene legislatívnych podmienok poukázala na podobné nedostatky, aké zistila už v roku 2007. Zodpovedné orgány podľa kontrolórov nedostatočne vykonávali dohľad nad prepravou odpadu smerom na Ukrajinu. NKÚ SR preto upozorňuje, že ak sa systém kontroly nezmení, cez Slovensko bude naďalej prechádzať veľké množstvo odpadu, ktorého pohyb nebude riadený. Pre fungujúci systém je dôležitá najmä vzájomná spolupráca príslušných orgánov, metodická podpora a vzájomná výmena informácií.

Záverečná správa (pdf, 860kB)