Používateľské služby

Používateľské služby prístupné pre občanov


Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
 

Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať životný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti.
 

Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.
 

Podávanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Služba Podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR umožňuje verejnosti zadať podnet na vykonanie kontroly, resp. podať sťažnosť.
 

Vydávanie správ NKÚ SR pre verejnosť

Služba Vydávanie správ  NKÚ SR pre verejnosť poskytuje verejnosti správy, ktoré obsahujú informácie o kontrolnej činnosti NKÚ SR.
 

Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Služba Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám umožňuje občanom prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, k informáciám o aktuálne prebiehajúcich kontrolách a navyše umožňuje občanom aktívne participovať na kontrolnej činnosti formou poskytovania svojich poznatkov, príspevkov alebo dokumentov k plánovaným alebo aj aktuálne prebiehajúcim kontrolám.

Podanie príspevku k plánovanej kontrole
Podanie príspevku k aktuálnej kontrole
Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR
Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR

 

Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Služba Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR umožňuje občanom alebo iným subjektom
štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry, získavať informácie aj o výsledkoch nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
 

Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe.