Používateľské služby

Používateľské služby prístupné pre občanov


Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
 

Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať životný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti.
 

Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.
 

Podávanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Služba Podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR umožňuje verejnosti zadať podnet na vykonanie kontroly, resp. podať sťažnosť.
 

Vydávanie správ NKÚ SR pre verejnosť

Služba Vydávanie správ  NKÚ SR pre verejnosť poskytuje verejnosti správy, ktoré obsahujú informácie o kontrolnej činnosti NKÚ SR.
 

Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Služba Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám umožňuje občanom prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, k informáciám o aktuálne prebiehajúcich kontrolách a navyše umožňuje občanom aktívne participovať na kontrolnej činnosti formou poskytovania svojich poznatkov, príspevkov alebo dokumentov k plánovaným alebo aj aktuálne prebiehajúcim kontrolám.

Podanie príspevku k plánovanej kontrole
Podanie príspevku k aktuálnej kontrole
Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR
Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR

 

Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Služba Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR umožňuje občanom alebo iným subjektom
štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry, získavať informácie aj o výsledkoch nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
 

Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe.

 

Používateľské služby prístupné pre oprávnených zamestnancov inštitúcií verejnej správy

 

Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Služba zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov EDA k vyplneniu a podaniu žiadosti na NKÚ SR o zber informácií o kontrolovanom subjekte.

 

Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Služba zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov.

 

Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Služba zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu doplňujúceho návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov.

 

Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Služba zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu doplňujúceho návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov.

 

Zadanie ročného plánu vnútorného auditu

Služba slúži pre registrované subjekty vykonávajúce interné audity k zaevidovaniu, úprave, prípadne zrušenie svojho plánu interného auditu, ktorý plánuje realizovať v nasledujúcom plánovacom období (kalendárnom roku).

Plán vnútorného auditu
Plán vnútornej kontroly
Polročný plán vnútornej kontroly

 

Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu

Služba umožňuje registrovaným subjektom okrem evidencie ich plánov kontrolnej činnosti evidovať a upravovať aj dlhodobejšie (strednodobé) plány svojej externej alebo internej kontrolnej činnosti.

Plán vnútorného auditu
Plán vnútornej kontroly

 

Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu

Služba umožňuje registrovaným subjektom zadať dodatok k aktuálne platnému, aktuálne prebiehajúcemu, plánu vnútornej kontrolnej činnosti.

Dodatok k plánu vnútorného auditu
Dodatok k plánu vnútornej kontroly