Podpredsedovia NKÚ SR

 

  • zúčastňujú sa na rokovaniach porád zvolaných predsedom úradu,
  • v neprítomnosti predsedu zastupujú predsedu na základe písomného poverenia,
  • v rozsahu poverenia predsedom konajú a podpisujú v mene úradu,
  • podieľajú sa na tvorbe stratégie a koncepcii rozvoja úradu, na tvorbe plánu kontrolnej činnosti úradu a zabezpečujú úlohy vyplývajúce zo schváleného plánu kontrolnej činnosti,
  • predkladajú predsedovi úradu návrhy na vykonanie svojich zahraničných pracovných ciest,
  • predsedajú osobitnej komisii pre posúdenie rozkladov proti rozhodnutiam o uložení poriadkovej pokuty,
  • zodpovedajú v rozsahu zverených kompetencií za plnenie úloh,
  • predkladajú návrhy funkčných platov a odmien pre nimi riadených štátnych zamestnancov,
  • kontrolujú dodržiavanie služobnej alebo pracovnej disciplíny.