Organizačný poriadok NKÚ SR


Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ SR sú predseda a dvaja podpredsedovia. Na čele NKÚ SR je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.

NKÚ SR plní svoje úlohy prostredníctvom organizačných útvarov, ktorými sú sekcie, kancelária predsedu, expozitúry, odbory, oddelenia, osobný úrad a referáty.

Útvary riadené priamo predsedom

 • Odbor komunikácie
 • Osobný úrad
 • Útvar vnútorného auditu

 

Na NKÚ SR sú zriadené dve sekcie: Kancelária predsedu a Sekcia kontroly

KANCELÁRIA PREDSEDU 

 • plní vecné a organizačné úlohy
 • zabezpečuje a koordinuje pracovný program predsedu úradu, 
 • vybavuje a eviduje korešpondenciu predsedu úradu 
 • zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v rámci EUROSAI a INTOSAI, 
 • zabezpečuje hospodárenie s finančnými prostriedkami v rozpočtovej kapitole úradu 
 • zabezpečuje prevádzku informačných systémov a komunikačných technológií úradu 
 • zodpovedá za vypracovanie stratégie rozvoja úradu a ostatných strategických dokumentov úradu, zabezpečuje rozvoj úradu a súvisiace analytické činnosti, 
 • vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátane stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky, 

 

Pod Kanceláriu predsedu spadá:

 • sekretariát predsedu
  • oddelenie bezpečnosti a správy registratúry.
 • odbor stratégie a analýz
 • odbor medzinárodných vzťahov
 • odbor vzdelávania
 • odbor právny
 • odbor ekonomiky a prevádzky
  • oddelenie rozpočtu a financovania
  • oddelenie majetku a prevádzky
  • oddelenie IT podpory
 
SEKCIA KONTROLY
 • koordinuje kontrolnú činnosť úradu a externých kontrolných orgánov, 
 • zabezpečuje metodickú podporu pre výkon kontrolnej činnosti úradu, 
 • zabezpečuje plánovanie a realizáciu kompetenčného vzdelávania zamestnancov úradu, 
 • zabezpečuje metodické riadenie a realizáciu priebežného a následného hodnotenia kvality kontrolnej činnosti
 • zabezpečuje vypracúvanie záverečných správ z kontrolných akcií a informačných správ pre ústavných činiteľov.
 
Sekcia kontroly sa delí na 4 odbory:
 
ODBOR KONTROLY I.
 • Oddelenie energetiky a infraštruktúry 
 • Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva 
 • Oddelenie európskych fondov 
 
ODBOR KONTROLY II.
 • Oddelenie odvetví rozvoja 
 • Oddelenie štátnych činností a bezpečnosti 
 • Oddelenie financií a fiškálnej politiky 
 
ODBOR KONTROLY III. 
 • expozitúra Trnava - Trnavský samosprávny kraj, 
 • expozitúra Nitra - Nitriansky samosprávny kraj, 
 • expozitúra Trenčín - Trenčiansky samosprávny kraj, 
 • expozitúra Žilina - Žilinský samosprávny kraj, 
 • expozitúra Banská Bystrica - Banskobystrický samosprávny kraj
 • expozitúra Košice - Košický samosprávny kraj
 • expozitúra Prešov - Prešovský samosprávny kraj. 

 

ODBOR METODIKY A PLÁNOVANIA
 • zodpovedá za vypracovanie ročného plánu kontrolnej činnosti úradu
 • koordinuje kontrolnú činnosť úradu
 • vedie register kontrolných akcií a register kontrolovateľných subjektov
 • vedie register námetov na kontrolu
 • zabezpečuje metodickú podporu pre výkon kontrolnej činnosti
 • zabezpečuje implementáciu medzinárodných kontrolných štandardov
 • spracúva návrhy štandardov riadenia kvality kontrolnej činnosti
 • zabezpečuje plánovanie a realizáciu vzdelávacích aktivít úradu
 • zabezpečuje spoluprácu s univerzitami, profesijnými združeniami a inými inštitúciami v oblasti vzdelávania.

 

organizačná štruktúra NKÚ SR