Organizačný poriadok NKÚ SR


Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ SR sú predseda a dvaja podpredsedovia. Na čele NKÚ SR je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.

NKÚ SR plní svoje úlohy prostredníctvom organizačných útvarov, ktorými sú sekcie, kancelária predsedu, expozitúry, odbory, oddelenia, osobný úrad a referáty.
 

Na NKÚ SR sú zriadené 3 sekcie:

Sekcia stratégie:

 • odbor analytický
 • odbor strategických činností
 • odbor rozpočtovej politiky

Ďalšie dve sekcie -  Sekcia kontroly I a Sekcia kontroly II vykonávajú kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý si NKÚ SR schvaľuje vopred. Uvedené sekcie sa ďalej členia nasledovne:

Sekcia kontroly I:

 • odbor energetiky a infraštruktúry
 • odbor životného prostredia a pôdohospodárstva
 • odbor európskych fondov

Sekcia kontroly II:

 • odbor odvetví rozvoja
 • odbor štátnych činností a bezpečnosti
 • odbor financií
 • odbor fiškálnej politiky

Kancelária predsedu sa člení na:

 • sekretariát predsedu
 • odbor ekonomiky a prevádzky
  - oddelenie rozpočtu a financovania
  - oddelenie majetku a prevádzky
  - oddelenie IT podpory
 • odbor medzinárodných vzťahov
 • odbor komunikácie a styku s verejnosťou
 • odbor právny
 • referát bezpečnosti
 • referát správy registratúry
   

NKÚ SR má svojich 8 expozitúr so sídlom v každom kraji:

 • v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove,
 • sú regionálnymi pracoviskami úradu a vykonávajú kontrolnú činnosť v príslušných regiónoch na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Ďalšími organizačnými útvarmi NKÚ SR sú osobný úrad a referát vnútorného audítora.
Organizačná štruktúra