Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

logo OPII a MDV EFRR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo CKO: www.eufondy.sk

 

Názov projektu: Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu

Kód ITMS: 311071T325

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26

Miesto realizácie projektu: celá SR

Zazmluvnená suma NFP: 594 930,00 €

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je migrácia informačného systému Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR) a  Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu a racionalizácia prevádzky informačných systémov NKÚ SR pomocou Vládneho cloudu.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/projekt?id=75d65f5c-f160-419d-a57e-4fbdb7ac4fb1

 

Výzva č. OPII-2018/7/4-DOP- Migrácia ISVS do IaaS

Štúdia uskutočniteľnosti - Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu - verejné pripomienkovanie

Najvyšší kontrolný úrad SR zverejňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti  „Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu“, ktorej obsahom je plánovaná migrácia IS VS Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR a  Webové sídlo NKÚ SR do Vládneho cloudu. Dôvodom realizovania migrácie je efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a ekonomická výhodnosť migrácie a prevádzky uvedených informačných systémov vo Vládnom cloude. Plánovaná migrácia vybraných IS NKÚ SR je v súlade so stratégiou Ministerstva financií SR postupne presunúť do Vládneho cloudu všetky migrovateľné informačné systémy v súlade so zámermi vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa centralizácie IKT. 

 

Dokumenty štúdie uskutočniteľnosti:

Štúdia uskutočniteľnosti (.pdf / 136kB)

Štúdia uskutočniteľnosti - Prílohy (.pdf / 214kB)

TCO (.pdf / 787kB)

Rozpočet (.pdf / 155kB)

 

Verejné pripomienkovanie:

Verejné pripomienkovanie trvá do 03.12.2018, prípadné otázky a pripomienky je možné zaslať prostredníctvom priloženého formulára „NKÚ SR_ SU_Pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie.xlxs“ na adresu info@nku.gov.sk.

NKÚ SR_SU_Pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx / 13kB)