Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF)

Logo OCKU OLAF 2018
Poslaním OCKÚ OLAF je zabezpečiť ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike prostredníctvom koordinácie potrebných legislatívnych, administratívnych aoperatívnych opatrení na účely umožnenia hladkej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami ako aj zabezpečenia vhodnej komunikačnej platformy. Podľa terminológie Európskej únie OCKÚ OLAF funguje ako koordinačný úrad pre boj proti podvodom(AFCOS). OCKÚ OLAF je miestom prvého kontaktu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), štátne orgány, ďalšie subjekty a širokú verejnosť, pokiaľ ide o aktivity súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ v SR.OCKÚ OLAF (AFCOS) vykonáva svoju činnosť v úzkej spolupráci s orgánmi a inštitúciami zapojenými do systému ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR, ktorí tvoria sieť AFCOS.

OLAF–(z francúzskeho Office européen de Lutte Antifraude/Office de Lutte Anti-Fraude) je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účel koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.

Sieť AFCOS/sieťoví partneri-štruktúra spolupracujúcich orgánov vo vnútri členského štátu(Anti –Fraud Coordination Structure). Jej hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom a s ostatnými členskými štátmi.

OAFCN-sieť komunikátorov OLAF-u pre boj proti podvodom, sieť zástupcov, resp. hovorcov, ktorí sa zaoberajú „public relations" v oblasti boja podvodom a iným nezákonným aktivitám v rámci EK a jednotlivých národných inštitúcií členských štátov, resp. v tretích krajinách, zodpovedných za výkon vyšetrovania.

Slovenská republika poverila OCKÚ OLAF, na základe uznesenia vlády č. 1133 z 28. novembra 2001, aby od 1. januára 2002 zabezpečoval všetku potrebnú činnosť, týkajúcu sa ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Cieľom OCKÚ OLAF je prispieť k dômyselnému, efektívnemu a transparentnému používaniu prostriedkov EÚ.Uznesením vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 bola schválená Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike. Na plnení úloh Akčného plánu sa podieľa Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF(ďalej len „OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačnou zložkou sekcie kontroly, Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike, jeho pracovné skupiny a partneri siete AFCOS.

European Anti-Fraud Office
 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • Základné údaje o projekte (názov, číslo)
  • Informácie o poskytovateľovi príspevku
  • Informácie o prijímateľovi finančného príspevku
  • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF.