Medzinárodné pracovné zoskupenia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je členom niekoľkých medzinárodných organizácií a zoskupení združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie:

 • INTOSAI - medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií
 • EUROSAI - európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií
 • Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
 • Vyšehradská skupina NKI krajín V4+2

Na podporu činnosti INTOSAI, EUROSAI a Kontaktného výboru sú v rámci ich štruktúr zriadené viaceré pracovné skupiny. Najvyšší kontrolný úrad SR aktívne pôsobí v nasledovných pracovných skupinách:
 

INTOSAI

 • Výbor INTOSAI pre profesionálne štandardy
 • Podvýbor INTOSAI pre kontrolu súladu pri Výbore pre profesionálne štandardy
 • Podvýbor INTOSAI pre peer review
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kontrolu informačných technológií
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kontrolu životného prostredia
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kľúčové národné ukazovatele

EUROSAI

 • Pracovná skupina pre Cieľ 1 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Budovanie odbornej spôsobilosti
 • Pracovná skupina pre Cieľ 2 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Profesionálne štandardy
 • Pracovná skupina pre Cieľ 3 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Výmena skúseností
 • Pracovná skupina EUROSAI pre informačné technológie
 • Pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu životného prostredia
 • Operatívna pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu finančných prostriedkov vyčlenených na pohromy a katastrofy
 • Pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu miestnej samosprávy

Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov

 • Kontaktný pracovník
 • Sieť pre národné správy NKÚ o finančnom riadení EÚ
 • Pracovná skupina pre DPH
 • Pracovná skupina pre kontrolu štrukturálnych fondov
 • Sieť NKI pre oblasť fiškálnej politiky
 • Pracovná skupina pre Lisabonskú stratégiu / stratégiu EÚ 2020
 • Sieť expertov pre nezávislé posúdenie národných verejných hospodárskych politík

Iné zoskupenia

 • Kontaktný pracovník pre otázky týkajúce sa vyhlásení o predbežných zisteniach EDA
 • Kontaktný pracovník pre generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet
 • Kontaktný pracovník pre styk s Medzinárodnou radou audítorov pre NATO