Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Viničné
Sídlo:
Cintorínska 13, 90023 Viničné
IČO:
00305154
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2015
Koniec kontroly
19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Vinicne_006_2015_1080_1080.pdf
Veľkosť: 257 KB, Dátum zverejnenia: 19.02.2015

KA-057/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť