Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Oravské Veselé
Sídlo:
Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé
IČO:
00650498
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.05.2015
Koniec kontroly
05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Oravské Veselé_KA-015_2015_1130 (1).pdf
Veľkosť: 137 KB, Dátum zverejnenia: 05.08.2015

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Oravske Vesele_058_2014_1080_1140_úplne znenie.pdf
Veľkosť: 202 KB, Dátum zverejnenia: 18.05.2014

KA-078/2010/0003

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť