Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kamenín
Sídlo:
Kamenín 641, 94357 Kamenín
IČO:
00308960
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-033/2018/1100

Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2018/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
12.02.2018
Koniec kontroly
01.05.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
29.02.2012
Koniec kontroly
02.05.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť