Kontrolné štandardy NKÚ SR

Kontrolné štandardy NKÚ SR vychádzajú z Kontrolných štandardov INTOSAI, Európskych vykonávacích smerníc pre Kontrolné štandardy INTOSAI a z Medzinárodných audítorských štandardov IFAC. Kontrolné štandardy zohľadňujú platnú legislatívu Slovenskej republiky a pri ich tvorbe boli využité doterajšie poznatky NKÚ SR.