Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA

Kontaktný výbor je zhromaždenie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) a Európskeho dvora audítorov (EDA). Je to samostatné, nezávislé a nepolitické zoskupenie. Toto zhromaždenie sa stretáva pravidelne každý rok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1960 ešte bez EDA, ktorý sa pričlenil v roku 1978.

Vzájomná spolupráca medzi NKI strednej a východnej Európy začala v roku 1993, kedy EDA zorganizoval prvé stretnutie vedúcich predstaviteľov týchto NKI v Berlíne. Prvotným cieľom spolupráce bola výmena skúseností z reorganizácie NKI v začínajúcich demokratických štátoch.

Na stretnutia sú pravidelne pozývaní aj vedúci predstavitelia NKI krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a krajín blízkych krajinám uchádzajúcim sa o toto členstvo. V súčasnosti je to NKI Chorvátska, bývalej republiky Juhoslávie Macedónska a Turecka. Ako pozorovatelia sú pozývaní aj zástupcovia vzdelávacej iniciatívy INTOSAI (IDI), Školiaceho výboru EUROSAI a SIGMA.
 

Poslanie

Poslaním Kontaktného výboru je posilnenie výmeny odborných poznatkov a skúseností z kontroly fondov EÚ a ostatných súvisiacich záležitostí. Na zlepšenie finančného riadenia fondov EÚ Kontaktný výbor podporuje spoločné koordinované činnosti v záležitostiach týkajúcich sa fondov EÚ.
 

Cieľ činnosti

Cieľom činnosti Kontaktného výboru je rozšírenie spolupráce medzi členskými NKI so zámerom zlepšenia externej kontroly a zodpovednosti v záležitostiach týkajúcich sa EÚ.