Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Sídlo:
Trenčín, Veľkomoravská 14
IČO:
00607363
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.