Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prešov
Sídlo:
Prešov, Obrancov mieru 6
IČO:
36038351
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.