Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Sídlo:
Bratislava, Karloveská 2
IČO:
36022047
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.