Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Sídlo:
Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8
IČO:
00603520
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.