Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
IČO:
00156850
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.