Etický kódex zamestnanca NKÚ SR

Cieľom Etického kódexu zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex") je stanoviť základné  pravidlá správania sa zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR"), ktoré je každý zamestnanec (ďalej len „zamestnanec") povinný dodržiavať a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti v činnosť NKÚ SR.

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnancov nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi NKÚ SR  a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať základné pravidlá správania sa zamestnancov z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami, orgánmi NKÚ SR a inými zamestnancami.

Č l á n o k  1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Etický kódex zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex“) ustanovuje morálne požiadavky a zásady správania sa zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“), ako aj NKÚ SR ako celku vo vzťahu k svojmu internému a externému prostrediu v súlade so základnými spoločenskými a všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami.
 2. Etický kódex sa vzťahuje na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme NKÚ SR (ďalej len „zamestnanec“) pri výkone ich služobných alebo pracovných povinností a úloh.
 3. Cieľom etického kódexu je usmerniť správanie zamestnancov NKÚ SR prostredníctvom zadefinovania základných morálnych požiadaviek a základných pravidiel správania sa a tým vybudovať a upevniť dôveru iných orgánov verejnej správy a verejnosti v dôveryhodnosť, nestrannosť a profesionálny prístup zamestnancov NKÚ SR. Etický kódex zároveň ustanovuje normy správania sa zamestnancov NKÚ SR, ktoré majú prispieť k lepším medziľudským a pracovným vzťahom medzi nimi.
 4. Etický kódex zohľadňuje medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií (ďalej len „ISSAI“) a bol vypracovaný v súlade so štandardom ISSAI 30, ktorý ustanovil medzinárodný Etický kódex pre kontrolórov (audítorov) vo verejnom sektore.
 

 

Článok 2

Základné pravidlá správania sa zamestnanca

 

 1. Zamestnanec vykonáva štátnu službu alebo prácu v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Zákonníkom práce, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, so služobným poriadkom, s pracovným poriadkom, s etickým kódexom a s ďalšími vnútroorganizačnými predpismi NKÚ SR.

 1. Zamestnanec vykonáva štátnu službu alebo prácu nestranne a politicky neutrálne, svoje povinnosti plní osobne, riadne a včas.
 2. Zamestnanec sa zdrží správania a konania, ktoré by mohlo narušiť dôstojnosť a vážnosť štátnej služby alebo výkonu práce vo verejnom záujme.
 3. Zamestnanec chráni majetok, ktorý spravuje NKÚ SR a majetok, ktorý mu bol zverený, používa výlučne na služobné alebo pracovné účely.
 4. Zamestnanec vystupuje pri plnení služobných alebo pracovných úloh zdvorilo, profesionálne a odborne. Súčasťou slušného vystupovania zamestnanca je aj jeho primerané slušné oblečenie, ktoré sa vyžaduje predovšetkým pri oficiálnych rokovaniach a stretnutiach s predstaviteľmi kontrolovaných subjektov, iných orgánov verejnej správy alebo právnických osôb;  najvhodnejším oblečením pre mužov je oblek alebo primeraná kombinácia saka a nohavíc, s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich manuálnu činnosť. Pre ženy je najvhodnejším oblečením kostým alebo iné spoločensky vhodné oblečenie.
 5. Zamestnanec koná  na  základe riadne zisteného skutkového stavu veci tak, aby nedochádzalo ku škodám na právach a oprávnených záujmoch fyzických osôb a právnických osôb. Zamestnanec koná a vystupuje korektne, čestne a spravodlivo.
 6. Zamestnanec nezneužíva svoje postavenie na súkromné účely a vyhýba sa vzťahom, ktoré predstavujú riziko korupcie alebo ktoré môžu vzbudzovať pochybnosti o jeho objektívnosti a nestrannosti.
 7. Vzťahy na pracoviskách NKÚ SR sú založené na princípe transparentnosti, otvorenej komunikácie, vzájomnej dôvere a rešpekte. Neodmysliteľnou súčasťou tohto etického kódexu sú tiež princíp čestnosti, spravodlivosti, zodpovednosti a rešpektovania základných ľudských práv a slobôd.
 8. Zamestnanec chráni dobré meno NKÚ SR a informuje vedenie NKÚ SR o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu činnosti NKÚ SR, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ďalšiu činnosť a rozvoj NKÚ SR.

 

Článok 3

Konflikt záujmov

 

 1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a zdrží sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca, jemu blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov bezodkladne upozorní príslušného vedúceho štátneho zamestnanca.
 2. Na účely tejto smernice sa verejným záujmom rozumie taký záujem, ktorý prináša prospech všetkým alebo  mnohým občanom a osobným záujmom je taký záujem, ktorý prináša prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
 
 1. Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho služobných alebo pracovných povinností alebo na činnostiach obmedzujúcich výkon jeho povinností.

 

Článok 4

Dary a iné výhody

 

 1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary alebo iné výhody od tretích osôb v súvislosti s výkonom štátnej služby alebo práce okrem darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach. Zároveň zamestnanec nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie jeho služobných alebo pracovných povinností.
 2. Darom sa na účely etického kódexu rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi od tretích osôb pri výkone jeho služobných alebo pracovných povinností alebo v súvislosti s nimi.
 3. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri plnení jeho služobných alebo pracovných povinností.

Článok 5

Osobitné ustanovenia pre zamestnancov vykonávajúcich kontrolu

 

 1. Zamestnanci NKÚ SR, ktorí vykonávajú kontrolu (ďalej len „kontrolóri“) konajú tak, aby bola zachovaná dôstojnosť profesie kontrolóra, profesionálna odbornosť a aby výsledky kontrolnej činnosti NKÚ SR poskytovali primerané uistenie pre širokú verejnosť o kvalite, odbornosti a spoľahlivosti vykonanej kontroly.
 2. Kontrolná činnosť je vykonávaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútroorganizačnými predpismi NKÚ SR tak, aby nebolo možné pochybovať o nestrannosti a odbornosti NKÚ SR a jeho kontrolórov.
 
 1. Kontrolóri sú bezúhonní a vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu konajú správne, spravodlivo a čestne. Nevyhnutným predpokladom na splnenie tejto požiadavky je nezávislosť a objektívnosť kontrolórov.
 2. Kontrolóri dodržiavajú normy profesionálnej etiky, rozhodnutia prijímajú so zreteľom na verejný  záujem a pri výkone služobných úloh konajú poctivo.
 3. Kontrolóri sa správajú a vystupujú nezávisle a nestranne vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom, k orgánom verejnej správy, ako aj k iným fyzickým osobám a právnickým osobám. Kontrolóri zachovávajú objektívnosť pri dodržiavaní predmetu a účelu vykonávanej kontroly, programu a postupu kontroly a taktiež postupujú objektívne pri posudzovaní kontrolovaného subjektu a jeho predstaviteľov či zamestnancov.
 4. Objektívnosť a nestrannosť kontrolórov je nevyhnutná najmä pri uvádzaní kontrolných zistení v protokoloch o výsledku kontroly, v záznamoch o výsledku kontroly a v súhrnných správach z kontroly. Závery, zistenia a  porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov musia byť preukázané dôkazmi získanými a zhromaždenými v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútroorganizačnými predpismi NKÚ SR a uplatňovanými štandardmi ISSAI.
 5. Kontrolóri pri výkone kontrolnej činnosti využívajú informácie poskytnuté kontrolovanými subjektmi, ako aj informácie z iných zdrojov, pričom tieto informácie nesmú ovplyvňovať vlastné závery kontrolórov.
 6. Kontrolóri chránia pri výkone kontrolnej činnosti svoju nezávislosť a vyhýbajú sa všetkým vzťahom s kontrolovanými subjektmi a ich zamestnancami a predstaviteľmi, ktoré ich môžu ovplyvniť, viesť k ústupkom alebo ohroziť ich schopnosť konať nezávisle.
 7. Kontrolóri zodpovedajú za plnenie služobných úloh a povinností, ktoré im boli uložené v rámci výkonu kontrolnej činnosti.
 8. Kontrolóri zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia počas výkonu kontroly a tieto skutočnosti nevyužívajú na získanie osobného prospechu alebo inej výhody pre seba alebo pre iných.
 9. Kontrolóri neustále rozvíjajú svoje odborné znalosti a profesionálne zručnosti. Kontrolóri ovládajú a dodržiavajú platné kontrolné, účtovnícke  a finančné štandardy, ktoré NKÚ SR aplikuje v kontrolnej činnosti. Kontrolóri tiež ovládajú metódy a postupy výkonu kontroly, ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa riadi činnosť kontrolovaného subjektu.

 

Článok 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Smernica č. 1/2011 Etický kódex zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu predsedom NKÚ SR.