Výbor pre vnútorný audit a vládny audit


Zákonom č.357/2015 Z.z. bol zriadený Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „Výbor“) ako nezávislý poradenský a konzultačný orgán na výkon auditu.

Výbor plní najmä tieto úlohy:

  • vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu alebo pre ministerstvo financií pri jeho hodnotení kvality vykonávania auditu
  • posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora a predkladá vyjadrenie k týmto dôvodom odvolania do 30 pracovných dní od ich doručenia
  • posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh ministerstvu financií na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu.
     

V zmysle uvedeného zákona sa členmi Výboru stali:

Najvyšší kontrolný úrad  SR – predseda výboru Ing. Mária Machová, PhD.
Ministerstvo financií SR – podpredseda výboru: Ing. Jaroslav Mikla
Úrad vlády SR – člen výboru: Ing. Zuzana Bátovská
Generálna prokuratúra SR – člen výboru: Ing. Daniel König
Ministerstvo vnútra SR – člen výboru: Ing. Helena Hrušovská
Ministerstvo spravodlivosti SR – člen výboru: Ing. Mária Hassanová


Korešpondenčná adresa Výboru pre vnútorný audit a vládny audit:

Najvyšší kontrolný úrad SR
Kancelária predsedu
Priemyselná ul. 2
824 73 Bratislava 26

E-mail: info@nku.gov.sk


Naposledy zmenené: 2016-02-18 10:33:58.834
Dátum vytvorenia: 2016-02-18 10:31:35.672