Tlačové správy 2016

Zamestnávanie mladých je vážny celoeurópsky problém

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v stredu doobeda privítal na pôde úradu bulharskú členku Európskeho dvora audítorov Ilianu Ivanovovu. Na pracovnom stretnutí sa zamerali predovšetkým na problematiku zamestnanosti mladých ľudí a potrebu ich efektívnejšej podpory. Súčasný stav v tejto oblasti vyhodnotili ako vážny v rámci celej Európy.

Čítať ďalej

Otvorená spolupráca parlamentu a NKÚ môže zvýšiť kontrolu verejných politík

Aktívna komunikácia medzi Národnou radou SR a Najvyšším kontrolným úradom môže prispieť k zvýšeniu kontroly verejných politík, ako aj k transparentnému nakladaniu so štátnymi, verejnými či európskymi prostriedkami. Na tejto téze sa počas dnešného pracovného stretnutia zhodol predseda parlamentu Andrej Danko s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom.

Čítať ďalej

NKÚ sa zapája do iniciatívy „Najlepší z možných svetov“

Najvyšší kontrolný úrad SR jednoznačne podporuje myšlienky i praktické politiky, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú proces transparentnosti a kvality rozhodovania v oblasti verejných financií. Predseda úradu Karol Mitrík preto prijal výzvu ekonómov s názvom „Najlepší z možných svetov - Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike“.

Čítať ďalej

Predseda NKÚ: Paralelné kontroly pomôžu bojovať s únikmi na daniach

Po takmer 10 rokoch sa na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnilo oficiálne rokovanie medzi predsedom NKÚ SR Karolom Mitríkom a prezidentom Štátneho kontrolného úradu v Maďarsku Lászlóom Domokosom.

Čítať ďalej

NKÚ sa v budúcnosti sústredí na prierezové výkonnostné kontroly

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík zaslal novozvoleným poslancom parlamentu Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR za rok 2015.

Čítať ďalej

Projekt eHealth je stále nefunkčný a mešká viac ako 1522 dní

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) ukončil na Ministerstve zdravotníctva SR a v Národnom centre zdravotníckych informácií kontrolu „Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti“, ktorú uskutočnil v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. Zistenia kontrolórov poukazujú na viaceré systémové nedostatky, pričom sa nedalo preveriť, či sa cieľ projektu Elektronizácie služby zdravotníctva (eHealth) v rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS) naplnil. Projekt totiž dodnes nebol ukončený, spustený do rutinnej prevádzky a momentálne je v sklze už takmer štyri a pol roka.

Čítať ďalej

NKÚ spustil rozsiahlu kontrolu zdravotníctva

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) otvoril systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Kontrola patrí k trom kľúčovým oblastiam vychádzajúcim z plánu kontrolných akcií, ktoré sa úrad rozhodol uskutočniť v roku 2016. Cieľom kontroly je nielen preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrolóri sledujú aj efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť vynaložených prostriedkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej

Výstavba nájomných bytov musí prejsť verejným obstarávaním

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) od začiatku roka 2016 eviduje viac ako 80 doručených podnetov od občanov, politikov, inštitúcií verejnej správy a iných organizácií. Na úrad sa obracajú e-mailovou komunikáciou, poštou a po spustení nového webového sídla úradu aj formou podnetov podávaných cez formulár na stránke. Jednou z najčastejších problematík, ktoré sa v podnetoch objavujú, je sporná výstavba nájomných obecných bytov.

Čítať ďalej

Petržalský starosta obišiel zastupiteľstvo pri schvaľovaní zmluvy o parkovaní

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zrealizoval kontrolu v bratislavskej mestskej časti Petržalka na základe podnetov, ktoré úrad zaevidoval na jeseň minulého roka. Pri kontrole sa úrad sústredil na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom, ako aj na verejné obstarávania realizované mestskou časťou. Osobitne bola preverená správnosť postupu pri výbere dodávateľa na prevádzkovanie parkovacieho systému a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou z roku 2014.

Čítať ďalej

Obchodná akadémia v Košiciach právne služby nepotrebovala

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) ukončil kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach. Na základe podnetu, ktorý úrad evidoval už v minulosti, súčasný predseda Karol Mitrík rozhodol zrealizovať na škole mimoriadnu kontrolu. NKÚ zistil viaceré pochybenia vo verejnom obstarávaní, pričom sporné poskytnutie právnych služieb škole sa ukázalo ako nepotrebné.

Čítať ďalej


Naposledy zmenené: Mon Nov 06 09:35:47 CET 2017
Dátum vytvorenia: Mon Nov 06 09:35:28 CET 2017