Tlačové správy 2016

Kontrola v oblasti zdravotníctva bude pod väčším drobnohľadom odborníkov

Fungovanie zdravotníckych zariadení a realizácia strategických rozhodnutí v oblasti verejného zdravotníctva bude pod väčším drobnohľadom kontrolórov. Memorandum o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou totiž počíta nielen s odbornou spoluprácou, koordináciou pri vykonávaní jednotlivých kontrolných akcií, ale aj s výmenou informácií, skúseností a príkladov dobrej praxe. Memorandum 17. august 2016 počas dvojstranného oficiálneho rokovania podpísal predseda najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie Karol Mitrík s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomášom Haškom. Tento dokument umožní, okrem iného, aktívne zapájať kontrolórov či prizývať odborníkov z jednotlivých inštitúcií do kontrolných akcií, ktoré vo svojej pôsobností realizuje jedna zo zmluvných strán.

Čítať ďalej

Obce a neziskovky porušili finančnú disciplínu vo výške 335-tisíc eur

Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje od začiatku roka 2016 kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v rámci štátnej správy, samosprávy a nimi založených organizácií. Podnety prichádzajú celoročne poštou, elektronicky ako aj prostredníctvom webového sídla NKÚ SR. Do dnešného dňa úrad eviduje vyše 300 podaní, pričom po vyhodnotení doručených informácií špecifikoval v prvom polroku 22 subjektov, v ktorých kontrolu aj spustil, ďalšia časť je naplánovaná na druhý polrok.

Čítať ďalej

NKÚ skontroluje vyplácanie odmien na Najvyššom súde

Najvyšší kontrolný úrad SR preverí hospodárenie a nakladanie s verejnými prostriedkami na Najvyššom súde SR. O realizácii prierezovej kontroly dnes (09.08.2016) diskutoval predseda úradu Karol Mitrík s predsedníčkou NS Danielou Švecovou.  

Čítať ďalej

Predseda NKÚ podpísal s komisárkou pre deti memorandum o spolupráci

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík spoločne s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. To nadväzuje na predošlý dialóg o spolupráci nielen pri definovaní rizík v oblasti práv detí, ale aj pri vyhodnotení štúdie a modelovaní prierezovej kontroly takmer troch desiatok detských domovov po celom Slovensku, ktorú NKÚ SR plánuje realizovať v roku 2017.

Čítať ďalej

Kontrolóri odhalili zvýhodňovanie firiem, v ktorých figurujú blízke osoby

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil mimoriadnu kontrolu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorú vykonal na základe podnetov na kontrolu uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad zdravotnej, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spoločností. Zameranie kontroly malo širší rámec, keďže NKÚ posudzoval nielen zmluvy, v ktorých figurovala osoba blízka štatutárovi VšZP Marcelovi Foraiovi (Anna S.) a spoločnosti medializovanej ako „Klinika Kostka“. Kontrolóri si posvietili aj na ďalšie vybrané zmluvy nasmerované na štátnych a neštátnych poskytovateľov laboratórnej diagnostiky, CT vyšetrení, magnetickej rezonancie, rádiológie a podobných diagnostických vyšetrení.

Čítať ďalej

Kontrolóri preverili, ako sa postupujú nevymožiteľné nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolu, ktorej cieľom bolo zistiť stav a vývoj daňových nedoplatkov starších ako päť rokov v správe finančnej správy a preveriť postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a. s.

Čítať ďalej

Najvyšší ústavní činitelia dostali po prvýkrát informáciu o kontrolnej činnosti

Prezident, predseda parlamentu a premiér dostali po prvý raz sumárnu informáciu o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR za rok 2016. Predseda NKÚ SR Karol Mitrík tak napĺňa jednu z priorít najvyššej kontrolnej inštitúcie, ktorej cieľom je aktívne informovať nielen verejnosť, ale aj ústavných činiteľov o ukončených kontrolách a taktiež o najzávažnejších zisteniach za ostatný štvrťrok. Informácie bude šéf NKÚ SR zasielať v štvrťročných intervaloch

Čítať ďalej

Strategické projekty si vyžadujú dôsledné riadenie a transparentné rozhodovanie

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil kontrolu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej cieľom bolo posúdiť nastavenie riadiacich mechanizmov a procesov pri schvaľovaní veľkých infraštruktúrnych projektov zo strany rezortu dopravy.

Čítať ďalej

Predseda NKÚ: Akadémia sa pre úrad ukazuje ako najprirodzenejší partner

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík spoločne s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom v stredu 22. 6. 2016 na pôde NKÚ SR podpísali memorandum o spolupráci. Snahou partnerstva oboch inštitúcií je zabezpečiť efektívnu a účinnú ochranu štátnych, verejných finančných prostriedkov. Dôležitým krokom k tomu bude práve vytvorenie praktických podmienok pre vzájomnú, odbornú spoluprácu v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene informácií, skúseností a dobrej praxe.

Čítať ďalej

Pri kontrole verejného obstarávania chcú kontrolóri postupovať s ÚVO koordinovane

Aktívna koordinácia kontrolných akcií v oblasti verejného obstarávania bola jednou z nosných tém pracovného rokovania (20. júna 2016) predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Karola Mitríka s predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie Zitou Táborskou. Obe inštitúcie totiž môžu kontrolovať prípravu, priebeh i závery verejného obstarávania.

Čítať ďalej


Naposledy zmenené: Mon Nov 06 09:35:47 CET 2017
Dátum vytvorenia: Mon Nov 06 09:35:28 CET 2017