Tlačové správy 2016

Nesprávne preplácanie grantov EÚ malo hlavný vplyv na celkovú chybovosť výdavkov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa v utorok (25. októbra 2016) zúčastní na spoločnej schôdzi parlamentných výborov pre európske záležitosti a pre financie a rozpočet, na ktorej člen Európskeho dvora audítorov Ladislav Balko poslancom predloží a odprezentuje Výročnú správu Európskeho dvora audítorov za rok 2015. Predseda NKÚ SR zákonodarcov zároveň oboznámi s výsledkami minulotýždňového stretnutia predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a prístupových krajín, tzv. Kontaktného výboru.

Čítať ďalej

Na energetickú bezpečnosť a otázky klímy sme povinní aktívne reagovať, tvrdí predseda NKÚ SR

Počas nadchádzajúcich dvoch dní (20. – 21. októbra 2016) hostí Najvyšší kontrolný úrad SR v Bratislave predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín Európskej únie a prístupových krajín na 56. ročníku stretnutia Kontaktného výboru. Podujatia sa zúčastnia delegácie z 33 krajín ako aj zástupcovia Európskeho dvora audítorov. Ťažiskovou témou dvojdňového stretnutia bude „Energetická politika EÚ a klíma“. 

Čítať ďalej

NKÚ SR bude hostiť zástupcov najvyšších kontrolných inštitúcií z 32 krajín

Najvyšší kontrolný úrad SR budúci týždeň vo štvrtok a v piatok (20. a 21. októbra 2016) organizuje 56. ročník zhromaždenia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií, tzv. stretnutie Kontaktného výboru. Do Bratislavy zavítajú predsedovia a prezidenti NKI z 32 krajín Európskej únie a predvstupových krajín, ako aj predstavitelia Európskeho dvora audítorov.

Pre účasť na brífingu po skončení stretnutia Kontaktného výboru v piatok 21. októbra 2016 so začiatkom o 12:45 je potrebné sa akreditovať. Svoje žiadosti o akreditáciu, prosím, novinárov zasielať na adresu daniela.bolech@nku.gov.sk do utorka 18. októbra 2016 do 12:00 v nasledujúcom formáte:

  • meno
  • redakcia
  • číslo redakčného preukazu

Čítať ďalej

Kontrola potvrdzuje, že zdravotníctvo potrebuje systémové zmeny

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil prvú etapu prierezovej kontroly zdravotníctva. Zameral sa pri nej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom deviatich koncových zdravotníckych zariadení (fakultné a univerzitné nemocnice), ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Úrad počas kontroly postupoval v súlade s národnými, ale aj medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií. S nedostatkami zistenými kontrolou boli oboznámené nielen kontrolované subjekty, ale predseda NKÚ SR Karol Mitrík o nich informoval aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, pričom kontrolné zistenia hlavne v oblasti verejného obstarávania zdravotníckej techniky odstúpi orgánom činným v trestnom konaní.

Podrobnejšie informácie nájdete v čiastkovej správe.

 

Čítať ďalej

Ústavní činitelia sú oboznámení so závažnými zisteniami kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom ďalšiu sumárnu správu o činnosti úradu za tretí štvrťrok 2016. Pokračuje tak v plnení jednej z priorít úradu – oboznamovať o ukončených kontrolách, závažných zisteniach nielen verejnosť prostredníctvom médií, ale aj samotných ústavných činiteľov formou súhrnnej informácie za uplynulý štvrťrok. NKÚ SR v ňom uzavrel 5 kontrolných akcií v 30 kontrolovaných subjektoch.

Čítať ďalej

Praktické využitie a celkový prínos elektronických náramkov preverí NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad SR spúšťa kontrolu na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorej cieľom je preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených a obvinených osôb pri ukladaní alternatívnych trestov. Ide o mimoriadnu kontrolnú akciu, ktorú úrad zaradil do Plánu kontrolnej činnosti na rok 2016.

Čítať ďalej

Kontrolóri preveria výstavbu diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina

Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje mimoriadnu kontrolu zameranú na postupy Národnej diaľničnej spoločnosti pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov. Kontrolóri reagujú na podnet prijatý v súvislosti s projektom výstavby diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina.

Čítať ďalej

Zdravotnícka univerzita sa vyhla verejnému obstarávaniu

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorá je štátnou vysokou školou v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. So závermi z kontroly preto predseda NKÚ SR Karol Mitrík oboznámil okrem vedenia univerzity aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Kontrola preukázala, že univerzita pri spravovaní majetku štátu nedodržiava základné princípy hospodárnosti a efektívnosti. Predseda NKÚ zároveň ministra na stretnutí informoval aj o končiacich sa kontrolách v deviatich fakultných a univerzitných nemocniciach s tým, že bola spustená ďalšia etapa systémovej kontroly v 10 nemocniciach krajských a okresných miest ako aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.

Čítať ďalej

Kontrolné inštitúcie stoja pred novými výzvami, budujú analytické tímy

Budovanie analytických tímov v rámci najvyšších kontrolných inštitúcií je jednou z kľúčových tém zasadnutia predsedov kontrolných úradov z krajín V4 s prizvaním zástupcov z Rakúska a Slovinska. Rokovanie prebieha v Českej republike, v Ledniciach v dňoch 5.-7. septembra.

Čítať ďalej

Kontrola priemyselných parkov odhalila problémy s ich obsadenosťou a vznikom pracovných miest

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre kontrolu vynakladania prostriedkov na priemyselné parky, ktorej cieľom bolo zhodnotiť obsadenosť, vytvorenie a udržateľnosť pracovných miest v priemyselných parkoch s dopadom na rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosť v regióne. Kontrola preukázala, že v niektorých priemyselných parkoch podporených zo štrukturálnych fondov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nebol naplnený merateľný ukazovateľ, najmä ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest a obsadenosti priemyselného parku.

Čítať ďalej


Naposledy zmenené: Mon Nov 06 09:35:47 CET 2017
Dátum vytvorenia: Mon Nov 06 09:35:28 CET 2017