Tlačové správy 2016

Predseda NKÚ zaslal najvyšším ústavným činiteľom zásadné zistenia kontrolórov

Koncom roka 2016 zaslal predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v poradí už štvrtú sumárnu informáciu o zásadných zisteniach kontrolórov trom najvyšším ústavným činiteľom. Naďalej tak plní jednu z priorít národnej kontrolnej autority, a to oboznamovať o významných zisteniach úradu nielen verejnosť prostredníctvom médií, ale aj samotných ústavných činiteľov.

Čítať ďalej

Nielen hospodárenie, ale aj kontrola robia malým samosprávam výrazné problémy

Najvyšší kontrolný úrad SR zrealizoval kontrolu účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy v 27 obciach, ktoré boli vybraté na základe rizikovej analýzy, vychádzajúcej z aktuálneho stavu zadlženia malých samospráv. Kontrola vychádzala z medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií, pričom jej výsledky poukazujú na vysokú mieru nedostatkov v rozpočtovníctve a účtovníctve samospráv. Jednu z rizikových skupín predstavujú malé obce, ktorým pri nepreplatení finančných prostriedkov hrozí výrazné zadlženie, pričom možnosti na aktívne riešenie sú minimálne, resp. nemožné.

Čítať ďalej

Verejní kontrolóri majú pravidlá pre vlastné hodnotenie kvality a nezávislosti

Najvyššie kontrolné inštitúcie majú nové pravidlá, metodiku nielen pre hodnotenie kvality práce, ale aj pôsobnosti a nezávislosti verejných kontrolórov. Vyššia profesionalizácia, odborná spôsobilosť kontrolórov štátneho, verejného sektora je jedinou cestou smerujúcou k vyššej dôveryhodnosti kontrolných úradov a zároveň k akceptácii kontrolných záverov zo strany zákonodarných inštitúcií, parlamentov. Ostatné tri roky viedli tím odborníkov na prípravu štandardov (ISSAI 5600) pre peer review zástupcovia slovenského kontrolného úradu.

Nové, celosvetovo uznávané štandardy v oblasti hodnotenia kvality, odbornosti kontrolných úradov, ich postavenia a nezávislosti schválili účastníci XXII. kongresu INTOSAI, medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie krajín fungujúcich v Organizácii spojených národov. Kongres prebieha od pondelka 5.12.2016 v Spojených arabských emirátoch (Abu Dhabi) a slovenskú delegáciu na ňom vedie podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Igor Šulaj.

Čítať ďalej

Projekt „Hodnota za peniaze“ je základom partnerstva medzi NKÚ SR a IFP

Najvyšší kontrolný úrad SR v piatok (2. decembra 2016) uzavrel s Inštitútom finančnej politiky memorandum o spolupráci a Útvarom Hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR memorandum o spolupráci, pričom jeho základné ciele a východiská vychádzajú z projektu „Hodnota za peniaze“. Praktické využitie partnerstva sa vo veľkej miere uplatní v budúcom roku, keďže úrad sa vo väčšine prípadov zameria na oblasti výkonnosti a hodnotenia prierezových politík.

Čítať ďalej

Rozvoj samosprávy je spravidla bez jasných a strategických zámerov

Najvyšší kontrolný úrad SR zrealizoval kontrolnú akciu zameranú na účinnosť vynakladaných verejných prostriedkov na komunálne služby. Boli pritom použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych štandardov ISSAI pre výkonnostnú kontrolu. Kontrola predovšetkým poukázala na to, že obce napriek schváleným programom rozvoja nevyužívajú svoje rozpočty systémovo podľa programov, ale podľa aktuálnej potreby a možností, čím nezabezpečujú účinné využitie verejných prostriedkov.

Slovenská samospráva svoj strategický rozvoj zakladá skôr na intuitívnom pohľade na riešenie horúcich, každodenných problémov, ako na cielenom a plánovanom rozvoji obce, mesta,  ktorý by vychádzal z dôkladnej analýzy, definovania merateľných cieľov a modelovania udržateľných projektov. Nielen na národnej, ale aj na miestnej úrovni sa ukazuje, že dlhodobý rozvoj, rozhodovanie o strategických projektoch je viac-menej výsledkom náhodného, a nie cieleného, vecne i analyticky obhájiteľného rozhodovania.

Čítať ďalej

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je pod drobnohľadom NKÚ SR

Vo verejnosti sa objavujú rôzne interpretácie pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR vo vzťahu ku kontrole aktivít súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Opakovane chceme zdôrazniť, že úrad počas celého roka monitoruje aktivity, ktoré súvisia so slovenským predsedníctvom. V závere mesiaca november predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie Karol Mitrík okrem iného požiadal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o poskytnutie základného sumáru a popisu vykonaných vnútorných kontrol na rezorte v spojitosti s predsedníctvom.

Čítať ďalej

Kontrolóri dlhodobo monitorujú aktivity spojené so slovenským predsedníctvom

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík ešte pred samotným začiatkom predsedníctva SR v Rade Európskej únie rokoval so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí SR. Jednou z tém bola aj otázka budúcej možnej kontroly NKÚ SR v súvislosti s aktivitami, ktoré sú spojené s predsedníctvom. Predseda Mitrík rezort zahraničia upozornil na to, že v prvom rade zo strany ministerstva musí byť zabezpečená najväčšia miera kontroly cez vnútorné kontrolné mechanizmy.

Čítať ďalej

Čerpanie fondov pre nedostatok výziev úrad nemohol skontrolovať, o situácii informoval premiéra

Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 naplánoval kontrolnú akciu, ktorá sa sústredila na realizáciu výziev a vyzvaní v programovom období 2014 – 2020. Kontrolóri mali za úlohu overovať súlad postupov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov v oblasti vyhlásenia výziev a vyzvaní, kontrolovať správnosť dokumentov, ako aj proces odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vzhľadom na nedostatočný počet vyhlásených výziev nebolo možné zo strany úradu kontrolu zrealizovať. O alarmujúcej situácii informoval predseda NKÚ SR Karol Mitrík listom predsedu vlády SR Roberta Fica.

Čítať ďalej

Predseda NKÚ SR: Kontrolóri musia zintenzívniť komunikáciu s prokurátormi aj policajtmi už v procese kontroly

Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR, Generálnej prokuratúry a Policajného zboru SR sa v utorok (15. novembra 2016) stretli, aby vyhodnotili memorandum o spolupráci. Vzájomná spolupráca troch nezávislých inštitúcií má prispieť k tomu, aby výsledky kontrol, ktoré smerujú k podozreniu zo spáchania trestného činu boli čo najefektívnejšie odovzdávané prokuratúre či polícii za účelom ich posúdenia a vznesenia obvinenia na základe trestného stíhania.

Čítať ďalej

Podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní posunul NKÚ SR na prokuratúru

Najvyšší kontrolný úrad SR realizoval kontrolnú akciu, pri ktorej sa zameral na účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rámci miestnej samosprávy (27 obcí). Kontrolóri v obci Gemerské Dechtáre odhalili skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. Podľa kontrolórov obec nekonala transparentne, hospodárne a efektívne. Zistenia a podozrenia zo spáchania trestného činu NKÚ SR odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

Čítať ďalej


Naposledy zmenené: Mon Nov 06 09:35:47 CET 2017
Dátum vytvorenia: Mon Nov 06 09:35:28 CET 2017