NKÚ SR


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý. Postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ustanovuje čl. 60-63 Ústavy SR a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonáva svoju kontrolnú činnosť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a podľa vlastného Plánu kontrolnej činnosti.


Naposledy zmenené: 2017-12-12 12:21:13.83
Dátum vytvorenia: 2011-12-12 15:57:11.28