Kontrolné štandardy NKÚ SR

Kontrolné štandardy NKÚ SR vychádzajú z Kontrolných štandardov INTOSAI, Európskych vykonávacích smerníc pre Kontrolné štandardy INTOSAI a z Medzinárodných audítorských štandardov IFAC. Kontrolné štandardy zohľadňujú platnú legislatívu Slovenskej republiky a pri ich tvorbe boli využité doterajšie poznatky NKÚ SR.


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:57:14.057
Dátum vytvorenia: 2011-04-15 15:34:55.781