Dotazník pre užívateľov ciest II. a III. triedy v jednotlivých regiónoch Slovenska

Vážená respondentka, vážený respondent, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2014, vykonáva kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC v jednotlivých úradoch samosprávnych krajov a nimi zriadených regionálnych správach ciest. Súčasťou kontroly je preverenie efektívnosti využitia výnosu dane z motorových vozidiel (DzMV)zo štátneho rozpočtu do rozpočtu samosprávnych krajov, rozsah využitia finančných prostriedkov v rámci systému výstavby a opráv ciest v správe samosprávneho kraja. V anonymnom dotazníku, ktorý sme pripravili, Vás chceme požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach v tejto oblasti. Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú pre nás cennou spätnou väzbou. Vaše názory nám pomôžu pri navrhovaní ďalších opatrení. Ide nám o to, aby sa zastavil trend, ktorým sa prehlbujú disproporcie medzi regiónmi tak, aby sa zabezpečila porovnateľná kvalita ciest II. a III. tried v jednotlivých regiónoch SR. Naším cieľom bude navrhnúť takú alternatívnu možnosť výberu a prerozdelenia výnosu z DzMV medzi jednotlivé samosprávne kraje, ktorá by jasnejšie a adresnejšie zohľadňovala potreby samosprávnych krajov pri výstavbe, obnove a údržbe cestnej siete v správe VÚC. Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu. Dotazník je anonymný.