Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR

OP EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Názov projektu: Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
Miesto realizácie projektu: celé územie SR
Výška poskytnutého NFP: 2 060 431,30 €
Obdobie realizácie projektu: september 2017 – august 2021
Kód projektu: 314011N099
Zmluva: CRZ

Národný projekt sleduje posilnenie postavenia NKÚ SR ako modernej, otvorenej a nezávislej inštitúcie, ktorá pri vykonávaní nezávislej kontrolnej činnosti podporuje optimálne využívanie verejných zdrojov, efektívne hospodárenie s verejnými financiami v súlade s legislatívou EÚ a SR a prispieva k zvýšeniu zodpovednosti všetkých orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami a verejným majetkom.

Jeho cieľom je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom v zmysle iniciatívy projektu Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike, ku ktorej sa NKÚ SR prihlásil.

V rámci národného projektu plánuje Najvyšší kontrolný úrad SR vykonať komplexnú reformu činnosti celého úradu a to posunom od kontroly súladu (a jej kombinovaného typu s prvkami finančnej kontroly) k výkonnostnej kontrole (a jej kombinovaného typu s finančnou kontrolou alebo kontrolou súladu) a k postupnému zvýšeniu percentuálneho podielu výkonnostných kontrol z 2 % na minimálne 25 % z celkového objemu ročných plánovaných kontrol.

Hlavné aktivity projektu:

  • Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR
  • Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a externými expertmi
  • Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR
  • Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI

Strategickým zámerom NKÚ SR je dosiahnuť želaný podiel aspoň 25 % výkonnostných, prípadne kombinovaných výkonnostných kontrol v horizonte troch rokov. Prechod od klasických typov kontroly súladu na typy výkonnostnej kontroly resp. jej kombinovaných typov predstavuje významný kvalitatívny posun, ktorým sa v konečnom dôsledku dosiahne lepšia hodnota za peniaze.

Zvýšenie podielu kontrol výkonnosti zvýši tlak na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využívania verejných financií. Samotná výkonnostná kontrola predstavuje inovatívne riešenie v oblasti verejnej správy, v kontrolnej činnosti, doteraz výkonnostná kontrola nebola a ani nie je bežnou činnosťou žiadnej organizácie, či inštitúcie verejnej správy v SR. V iných členských krajinách EÚ ako je Veľká Británia, Nórsko, Švédsko a pod. je práve výkonnostná kontrola (Value for Money Audit) významnou súčasťou kontrolnej činnosti najvyšších kontrolných inštitúcií.

K splneniu cieľa národného projektu je potrebné mať vybudovaný silný, odborne zdatný tím zamestnancov NKÚ SR.

 

"Vyššia odbornosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Cesta k lepšej správe verejných financií. Kľúč, ktorý pomáha štátnym, verejným a samosprávnym inštitúciám fungovať otvorene. Všetko v rámci národného projektu Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktorý sa realizuje vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa." Radio spot (.mp3 / 1,1MB) 


Intercia .týždeň


Realizované aktivity:

Teória verejného sektora a verejných financií (27. 03. 2018 - 28. 03. 2018)

Miesto konania: ústredie NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava
Lektor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Trvanie: 10 vyučovacích hodín (6 hodín v prvý deň, 4 hodiny v druhý deň)

Úvodná vzdelávacia aktivita bola zameraná na verejné politiky a verejné financie a bola spoločná pre všetky vzdelávacie programy – analytik, kontrolór výkonnostnej kontroly aj kontrolór finančnej kontroly.

Aktivita zahŕňala nasledovné témy: funkcia a rozsah štátu v modernej spoločnosti; alokačná funkciu štátu, príčiny a riešenia; regulačná, redistribučná a stabilizačná funkcia štátu, príčiny a riešenia; hľadanie vzťahov medzi konkrétnymi štátnymi intervenciami a ich ekonomickou podstatou; zlyhanie štátu; ex ante a ex post analýza verejných programov; verejná politika, jej podstata a spôsoby realizácie; analýza verejných politík.

Teória verejného sektora a verejných financií

Časť 1 – Funkcie štátu
A: Tvorba právneho systému a vytváranie prostredia pre slobodné podnikanie
B: Alokačná funkcia verejných financií
C: (Re)Distribučná funkcia verejných financií

Časť 2 – „Zlyhanie“ štátu

Časť 3 – Verejné výdavkové programy
A: Predbežná analýza verejných výdavkov
B: Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkových programov
C: Základné metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov

Časť 4 – Verejná politika

Teória verejného sektora a verejných financií

Poslucháči mali za úlohu analyzovať, do akej miery môže voľný trh fungovať v oblastiach zdravotníctva, vysokoškolského vzdelávania, verejnej dopravy, distribúcie a cien energií, atď. Rovnako diskutovali, či môže byť súčasný systém financovania vysokoškolského vzdelávania zdrojom alokačnej neefektívnosti a či považujú stav, kedy obce majú právo stanoviť si výšku miestnej dane za komunálny odpad podľa svojho zváženia za vhodný a prečo. Z ďalších úloh pre poslucháčov napríklad vyplynula téma legislatívy určujúcej obciam povinnosť zabezpečiť dodávky pitnej vody, pričom však neurčujúcej, akým spôsobom. Ide o vhodné riešenie? A ktorý rozmer efektívnosti rieši obsah zákona o verejnom obstarávaní – reálne a formálne?

Teória verejného sektora a verejných financií

Kontrolór finančnej kontroly

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Analýza účtovnej závierky I. + II.
Termín: apríl - máj 2018
Lektorka: vysokoškolský pedagóg a špecializovaná odborníčka

Účastníci sa oboznamovali so všeobecnou charakteristikou a cieľom finančnej analýzy. Hlavnými témami boli analýza majetku a zdrojov jeho financovania, analýza rentability, analýza likvidity a aktivity, analýza zadlženosti, výnosov a nákladov. 

Aktivita: Konsolidovaná účtovná závierka
Termín: od júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Prednášajúci vyzdvihovali podstatu a význam konsolidácie účtovnej závierky a jej osobitosti, nadnárodnú úpravu konsolidácie podľa IFRS a zásady konsolidácie vyplývajúce z nadnárodnej konsolidácie. Tiež vysvetlili a charakterizovali konsolidovanú účtovnú závierku a účel jej zostavovania podľa smernice č. 2013/34/EÚ o účtovných závierkach ako východisko pre slovenskú právnu úpravu v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky. Od septembra 2018 bola tiež spustená aktivita Audit a Štandardy.

Účastníci dostali aj komplexné praktické príklady na prvú konsolidáciu úplnou metódou, vyčíslenie goodwillu a  nekontrolujúcich podielov a nasledujúce konsolidácie kapitálu.

Kontrolór finančnej kontroly

Kontrolór výkonnostnej kontroly

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Výkonnostná kontrola
Termín: od mája do júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Príprava kontroly výkonnosti (Riziko kontroly a riešenia rizika kontroly)
Termín: od mája do júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Zamestnanci NKÚ SR sa oboznamujú so všeobecnými princípmi kontroly výkonnosti. V termíne od 12. do 14. 06. sa konalo vzdelávanie na prípravu kontroly výkonnosti, kde lektor oboznamoval účastníkov s rizikom kontroly a tvorbou kritérií v nadväznosti na predmet kontroly a väzbu kritérií na inštitucionálne, alokačné a redistribučné zásahy štátu. Taktiež boli definované vhodné indikátory vstupov, výstupov a dopadov.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu „Kontrolór výkonnostnej kontroly“ je, aby kontrolóri vedeli jasne stanoviť definované ciele kontroly, ktoré súvisia s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ako aj správnym výberom objektu kontroly. Získavajú zručnosti pri stanovení normatívnych a analytických cieľoch kontroly, definovaní pridanej hodnoty prostredníctvom cieľov kontroly a stanoviť jej predmet, určený cieľom kontroly a tento formulovať v otázkach kontroly samotnej.

Kontrolór výkonnostnej kontroly

Analytik

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Termín: od apríla 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Prvé školenie bolo zamerané na základy matematiky, pravdepodobnosti a štatistiky – matematika v ekonómií. Májové a júnové semináre sa následne takisto týkali základov pravdepodobnosti a štatistického spracovania dát a od septembrových sedení sa program Analytik zaoberá teóriou zostavovania výberového súboru, teóriou odhadovania a štatistickej indukcie.

Analytik

MS Excel Expert

Miesto konania: GOPAS SR, a. s., Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Termín: od septembra 2018
Lektor: špecializovaný odborník s certifikátom od spoločnosti Microsoft

Účastníci sa v rámci kurzu oboznamujú s novými a pokročilejšími operáciami v systéme MS Excel, učia sa využívať rôzne matematické metódy, logické riešenia a funkcie, získavanie údajov z externých databáz, využitie kontingenčných tabuliek a grafov, používanie a nahrávanie makier.

Počas mesiacov júl a august vzdelávacie programy Analytik, Kontrolór finančnej kontroly a Kontrolór výkonnostnej kontroly neprebiehali. Vzdelávanie opäť pokračuje druhým semestrom, ktorý zmysle nastaveného harmonogramu začína mesiacom september.

MS Excel Expert

Plánovanie v kontrole výkonnosti

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 15. – 17. 01. 2019
Lektor, komentátor: zahraniční experti Tony Angleryd a Kjell Larsson zo Švédska

Odborný seminár ponúkol účastníkom, počas trvania troch dní, teoretickú aj praktickú časť v oblasti plánovania výkonnostných kontrol.  Dôraz sa kládol na výber témy na kontrolu výkonnosti počas prípravy ročného plánu kontrolnej činnosti, vrátane praktických cvičení, ako aj na vypracovanie projektu kontrolnej akcie.

Súčasťou seminára, konajúceho sa v rámci aktivity 3 – Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR, boli aj odborné konzultácie o vecnom obsahu pripravovaných príručiek pre kontrolu výkonnosti.

Plánovanie v kontrole výkonnosti

Obhajoba záverečnej práce Analýza vybranej účtovnej jednotky

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 29. 01. 2019
Hodnotiaca komisia: podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj, vysokoškolský pedagóg a špecializovaná odborníčka

Obhajoby záverečných prác zo vzdelávacieho programu Kontrolór finančnej kontroly sa konali formou prezentácie pred hodnotiacou komisiou. Záverečné práce boli vypracované ako minimálne 20 stranové dokumenty, ktorých obsahom bola analýza vybranej účtovnej jednotky v časovom horizonte minimálne troch rokov na základe verejne dostupných údajov napr. z registra účtovných závierok alebo webového sídla účtovnej jednotky.

Účastníci vo svojich prácach charakterizovali účtovnú jednotku, prostredie, jej finančnú stabilitu, súčasť konsolidácie, účtovnú politiku a vypracovali finančnú analýzu účtovnej závierky.

Obhajoby

Úloha analytiky vo verejnej politike

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 19. – 21. 02. 2019
Lektori: prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Michal Sedlačko, PhD. MSc., Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

Program seminára, konajúceho sa v rámci aktivity 1 – Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít NKÚ SR, sa skladal z celkovo siedmich častí: definícia a ciele verejnej politiky, prípadové štúdie, nástroje verejnej politiky, logický model teórie zmeny, metódy a zdroje dát, verejný manažment, participácia a komunikácia.

Účastníci odborného seminára sa okrem teoretickej prednášky venovali aj diskusii, praktickým cvičeniam a práci v skupinách, pričom každá zo siedmich častí ponúkla dôležité vedomosti a poskytla nové poznatky. Či už v oblasti identifikácie typov verejných politík v slovenskom kontexte, (ne)intervencie vlády, tvorby indikátorov alebo komunikácie zistení z analýz a kontrol.

Úloha analytiky vo verejnej politike

Úloha kontroly vo verejnej politike

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 05. – 07. 03. 2019
Lektori: prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Michal Sedlačko, PhD. MSc., Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

Seminár bol určený ako pre kontrolórov výkonnostnej kontroly, tak pre kontrolórov finančnej kontroly a účastníkom ponúkol program rozdelený na viacero častí, ktoré sa venovali charakteristike verejnej politiky ako takej, jej cieľom a verejnej hodnote, ale aj verejnému manažmentu. Úvod stretnutia sa niesol v opise samotných kompetencií kontrolórov v kontexte tematiky.

Počas školiacej aktivity boli predstavené prípadové štúdie, logický model teórie zmeny a tiež typy nástrojov verejnej politiky. Dôraz sa zo strany školiteľov dával na zadefinovanie rozdielu kvality a efektívnosti pri rozhodovaní o organizácii činností verejnej správy, pričom sa nezabudlo ani na komunikáciu, ako dôležitý faktor, a teda na štrukturovanie výstupných správ z kontrol a odkomunikovanie zistení.

Úloha kontroly vo verejnej politike

Úvod do problematiky analytiky

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 19. – 21. 03. 2019
Lektori: prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Michal Sedlačko, PhD. MSc., Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

Úvod do problematiky analytiky

Úvod do problematiky kontroly výkonnosti

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 02. – 04. 04. 2019
Lektori: prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Michal Sedlačko, PhD. MSc., Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

Úvod do problematiky kontroly výkonnosti

Úvod do problematiky finančnej kontroly

Miesto konania: NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Termín: 08. – 10. 04. 2019
Lektori: prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Michal Sedlačko, PhD. MSc., Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

Úvod do problematiky finančnej kontroly

Vzdelávací program Analytik

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Termín: apríl

Vzdelávací program Analytik

Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Termín: 25. – 26. 04. 2019

Kontrolór finančnej kontroly