Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR

OP EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Názov projektu: Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
Miesto realizácie projektu: celé územie SR
Výška poskytnutého NFP: 2 060 431,30 €
Obdobie realizácie projektu: september 2017 – august 2021
Kód projektu: 314011N099
Zmluva: CRZ

Národný projekt sleduje posilnenie postavenia NKÚ SR ako modernej, otvorenej a nezávislej inštitúcie, ktorá pri vykonávaní nezávislej kontrolnej činnosti podporuje optimálne využívanie verejných zdrojov, efektívne hospodárenie s verejnými financiami v súlade s legislatívou EÚ a SR a prispieva k zvýšeniu zodpovednosti všetkých orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami a verejným majetkom.

Jeho cieľom je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom v zmysle iniciatívy projektu Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike, ku ktorej sa NKÚ SR prihlásil.

V rámci národného projektu plánuje Najvyšší kontrolný úrad SR vykonať komplexnú reformu činnosti celého úradu a to posunom od kontroly súladu (a jej kombinovaného typu s prvkami finančnej kontroly) k výkonnostnej kontrole (a jej kombinovaného typu s finančnou kontrolou alebo kontrolou súladu) a k postupnému zvýšeniu percentuálneho podielu výkonnostných kontrol z 2 % na minimálne 25 % z celkového objemu ročných plánovaných kontrol.

Hlavné aktivity projektu:

  • Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR
  • Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a externými expertmi
  • Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR
  • Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI

Strategickým zámerom NKÚ SR je dosiahnuť želaný podiel aspoň 25 % výkonnostných, prípadne kombinovaných výkonnostných kontrol v horizonte troch rokov. Prechod od klasických typov kontroly súladu na typy výkonnostnej kontroly resp. jej kombinovaných typov predstavuje významný kvalitatívny posun, ktorým sa v konečnom dôsledku dosiahne lepšia hodnota za peniaze.

Zvýšenie podielu kontrol výkonnosti zvýši tlak na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využívania verejných financií. Samotná výkonnostná kontrola predstavuje inovatívne riešenie v oblasti verejnej správy, v kontrolnej činnosti, doteraz výkonnostná kontrola nebola a ani nie je bežnou činnosťou žiadnej organizácie, či inštitúcie verejnej správy v SR. V iných členských krajinách EÚ ako je Veľká Británia, Nórsko, Švédsko a pod. je práve výkonnostná kontrola (Value for Money Audit) významnou súčasťou kontrolnej činnosti najvyšších kontrolných inštitúcií.

K splneniu cieľa národného projektu je potrebné mať vybudovaný silný, odborne zdatný tím zamestnancov NKÚ SR.

 

"Vyššia odbornosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Cesta k lepšej správe verejných financií. Kľúč, ktorý pomáha štátnym, verejným a samosprávnym inštitúciám fungovať otvorene. Všetko v rámci národného projektu Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktorý sa realizuje vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa." Radio spot (.mp3 / 1,1MB) 


Realizované aktivity:

Teória verejného sektora a verejných financií (27. 03. 2018 - 28. 03. 2018)

Miesto konania: ústredie NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava
Lektor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Trvanie: 10 vyučovacích hodín (6 hodín v prvý deň, 4 hodiny v druhý deň)

Úvodná vzdelávacia aktivita bola zameraná na verejné politiky a verejné financie a bola spoločná pre všetky vzdelávacie programy – analytik, kontrolór výkonnostnej kontroly aj kontrolór finančnej kontroly.

Aktivita zahŕňala nasledovné témy: funkcia a rozsah štátu v modernej spoločnosti; alokačná funkciu štátu, príčiny a riešenia; regulačná, redistribučná a stabilizačná funkcia štátu, príčiny a riešenia; hľadanie vzťahov medzi konkrétnymi štátnymi intervenciami a ich ekonomickou podstatou; zlyhanie štátu; ex ante a ex post analýza verejných programov; verejná politika, jej podstata a spôsoby realizácie; analýza verejných politík.

Teória verejného sektora a verejných financií

Časť 1 – Funkcie štátu
A: Tvorba právneho systému a vytváranie prostredia pre slobodné podnikanie
B: Alokačná funkcia verejných financií
C: (Re)Distribučná funkcia verejných financií

Časť 2 – „Zlyhanie“ štátu

Časť 3 – Verejné výdavkové programy
A: Predbežná analýza verejných výdavkov
B: Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkových programov
C: Základné metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov

Časť 4 – Verejná politika

Teória verejného sektora a verejných financií

Poslucháči mali za úlohu analyzovať, do akej miery môže voľný trh fungovať v oblastiach zdravotníctva, vysokoškolského vzdelávania, verejnej dopravy, distribúcie a cien energií, atď. Rovnako diskutovali, či môže byť súčasný systém financovania vysokoškolského vzdelávania zdrojom alokačnej neefektívnosti a či považujú stav, kedy obce majú právo stanoviť si výšku miestnej dane za komunálny odpad podľa svojho zváženia za vhodný a prečo. Z ďalších úloh pre poslucháčov napríklad vyplynula téma legislatívy určujúcej obciam povinnosť zabezpečiť dodávky pitnej vody, pričom však neurčujúcej, akým spôsobom. Ide o vhodné riešenie? A ktorý rozmer efektívnosti rieši obsah zákona o verejnom obstarávaní – reálne a formálne?

Teória verejného sektora a verejných financií

Kontrolór finančnej kontroly

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Analýza účtovnej závierky I. + II.
Termín: apríl - máj 2018
Lektorka: vysokoškolský pedagóg a špecializovaná odborníčka

Účastníci sa oboznamovali so všeobecnou charakteristikou a cieľom finančnej analýzy. Hlavnými témami boli analýza majetku a zdrojov jeho financovania, analýza rentability, analýza likvidity a aktivity, analýza zadlženosti, výnosov a nákladov. 

Aktivita: Konsolidovaná účtovná závierka
Termín: od júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Prednášajúci vyzdvihovali podstatu a význam konsolidácie účtovnej závierky a jej osobitosti, nadnárodnú úpravu konsolidácie podľa IFRS a zásady konsolidácie vyplývajúce z nadnárodnej konsolidácie. Tiež vysvetlili a charakterizovali konsolidovanú účtovnú závierku a účel jej zostavovania podľa smernice č. 2013/34/EÚ o účtovných závierkach ako východisko pre slovenskú právnu úpravu v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky. Od septembra 2018 bola tiež spustená aktivita Audit a Štandardy.

Účastníci dostali aj komplexné praktické príklady na prvú konsolidáciu úplnou metódou, vyčíslenie goodwillu a  nekontrolujúcich podielov a nasledujúce konsolidácie kapitálu.

Kontrolór finančnej kontroly

Kontrolór výkonnostnej kontroly

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Výkonnostná kontrola
Termín: od mája do júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Aktivita: Príprava kontroly výkonnosti (Riziko kontroly a riešenia rizika kontroly)
Termín: od mája do júna 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Zamestnanci NKÚ SR sa oboznamujú so všeobecnými princípmi kontroly výkonnosti. V termíne od 12. do 14. 06. sa konalo vzdelávanie na prípravu kontroly výkonnosti, kde lektor oboznamoval účastníkov s rizikom kontroly a tvorbou kritérií v nadväznosti na predmet kontroly a väzbu kritérií na inštitucionálne, alokačné a redistribučné zásahy štátu. Taktiež boli definované vhodné indikátory vstupov, výstupov a dopadov.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu „Kontrolór výkonnostnej kontroly“ je, aby kontrolóri vedeli jasne stanoviť definované ciele kontroly, ktoré súvisia s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ako aj správnym výberom objektu kontroly. Získavajú zručnosti pri stanovení normatívnych a analytických cieľoch kontroly, definovaní pridanej hodnoty prostredníctvom cieľov kontroly a stanoviť jej predmet, určený cieľom kontroly a tento formulovať v otázkach kontroly samotnej.

Kontrolór výkonnostnej kontroly

Analytik

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 825 35 Bratislava
Termín: od apríla 2018
Lektori: vysokoškolskí pedagógovia a špecializovaní odborníci

Prvé školenie bolo zamerané na základy matematiky, pravdepodobnosti a štatistiky – matematika v ekonómií. Májové a júnové semináre sa následne takisto týkali základov pravdepodobnosti a štatistického spracovania dát a od septembrových sedení sa program Analytik zaoberá teóriou zostavovania výberového súboru, teóriou odhadovania a štatistickej indukcie.

Analytik

MS Excel Expert

Miesto konania: GOPAS SR, a. s., Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Termín: od septembra 2018
Lektor: špecializovaný odborník s certifikátom od spoločnosti Microsoft

Účastníci sa v rámci kurzu oboznamujú s novými a pokročilejšími operáciami v systéme MS Excel, učia sa využívať rôzne matematické metódy, logické riešenia a funkcie, získavanie údajov z externých databáz, využitie kontingenčných tabuliek a grafov, používanie a nahrávanie makier.

Počas mesiacov júl a august vzdelávacie programy Analytik, Kontrolór finančnej kontroly a Kontrolór výkonnostnej kontroly neprebiehali. Vzdelávanie opäť pokračuje druhým semestrom, ktorý zmysle nastaveného harmonogramu začína mesiacom september.

MS Excel Expert