Aktuality

Predseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012
na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Vo svojom príspevku hovoril o poznatkoch úradu z kontroly v...

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii Rozvoj ľudských zdrojov. Hovoril o raste vedomostnej úrovne zamestnancov NKÚ SR s použitím...

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR sa na základe žiadosti zástupcov OECD stretli 21.02.2012 na Najvyššom kontrolnom úrade SR. OECD začína prípravu vypracovania Ekonomického prehľadu...

Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočet

Najvyšší kontrolný úrad SR otvoril dňa 20.02.2012 Kontrolu plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR, postupu Finančnej správy SR pri správe daní a kontrolu plnenia opatrení. S čiastkových...

Predseda NKÚ SR „vyslancom“ podpory projektom Peer review

Generálny sekretár EUROSAI (európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) Manuel Núnez Pérez, zároveň prezident Účtovného dvora Španielska, vo svojom liste adresovanom všetkým najvyšším...

Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii

Najvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii. Otvoril ho predseda NKÚ SR doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., ktorý vo...

Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu

V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave Najvyšší kontrolný úrad SR opätovne zdôrazňuje, že všetky jeho zistenia sú...

S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR

Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých ministerstiev sa konalo na Najvyššom kontrolnom úrade SR dňa 24.01.2012. Otvorila ho podpredsedníčka NKÚ SR Ing....

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR - Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný...