Aktuality

Stretnutie predsedu NKÚ s guvernérom NBS aj o poskytnutí priestorov

V rozhovore sa dotkli aj priestorových problémov, ktoré NKÚ rieši na svojich expozitúrach v Trenčíne a Žiline. Z hľadiska poskytnutia priestorov, ktoré by mohli spĺňať požiadavky úradu, vyzerá...

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

V závere stretnutia prevzal predseda NKÚ SR Karol Mitrík z rúk doterajšej predsedníčky a hlavnej audítorky Lotyšska Elity Kruminy predsedníctvo v Kontaktnom výbore. Najbližší rok bude NKÚ SR...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR akceptovalo výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly nevznieslo písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Workshop na tému Kontrola výkonnosti a pôsobnosti samosprávy

Po skončení workshopu o 16:00 usporiada NKÚ SR krátky tlačový brífing, na ktorom bude informovať o cieľoch a možných prínosoch workshopu a o rozsiahlej štúdii s názvom Informácia o kontrole...

Spolupráca na novom zákone o finančnej kontrole a audite

Ďalšou témou stretnutia bol priebeh prípravy štátneho rozpočtu pre rok 2016, ako aj krátke zhodnotenie vzájomnej komunikácie pri napĺňaní plánov kontrolnej činnosti ministerstva i NKÚ. Predseda...

Tlačový brífing predsedu NKÚ SR

Po skončení rokovania výboru usporiada predseda NKÚ SR krátky tlačový brífing k vyššie spomínaným dokumentom v tlačovej miestnosti č. 76 v budove NR SR o 12.00 h. Médiá sú vítané.

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska

„Z kontrolórskej dokumentácie a podkladov, s ktorými som sa na NKÚ mal možnosť zoznámiť, vyplýva vysoká miera spoluúčasti a spoluzodpovednosti na riešení úloh verejnej správy v oblasti hospodárenia...

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Karol Mitrík otvoril tému zladenia súčinnosti a nastavenia postupov pri prípadoch a zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú postúpené policajnému zboru a povedal, že NKÚ SR vidí...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

Zistenia boli najmä v oblasti správnosti nakladania s majetkom štátu v správe MV SR, inventarizácie, v oblasti posudzovania a rozhodnutia o prebytočnosti nedokončených investícií, ako aj pri...

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom

Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie
sa s úradom a jeho zamestnancami. Predseda Mitrík osobne obišiel celú budovu sídla Najvyššieho kontrolného...