Aktuality

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Redakčná rada zložená z 12 členov, pôsobiacich priamo v kontrole územnej samosprávy , a vedená riaditeľom expozitúry NKÚ SR Košice, Ing. Vladimírom Jurekom, pripravila 54 stranový odborný materiál,...

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

V dňoch 21. a 22. mája 2014 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo rokovanie s delegáciou Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky, ktorú viedol člen úradu pán Jiří Kalivoda. Delegáciu prijal...

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Dočasná pracovná skupina, ktorá sa stretla v Bratislave, je zložená zo zástupcov NKI Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Na stretnutí bol prerokovaný prvý návrh novely štandardu ISSAI 5600...

Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás

Od konca roku 2012 publikuje NKÚ SR na svojom webovom sídle kompletné protokoly, záznamy i súhrnné správy o výsledkoch kontroly, na čo verejnosť i médiá zareagovali veľmi pozitívne. Záujem o tieto...

Medzinárodné podujatia o informačných systémoch pri 300. výročí založenia NKI Nemecka

V rámci rokovacích dní predseda úradu uskutočnil niekoľko bilaterálnych stretnutí s prezidentmi NKI Nemecka, Maďarska, Českej republiky a Moldavska, s ktorými diskutoval o aktuálnych otázkach a...

Slovenský deň v Indii

Pozvanie Generálneho riaditeľa MNKI Indie Roya Mathraniho prijali viacerí hostia z medzinárodných vzdelávacích inštitúcii v Indii. Prednášku venovanú európskej ekonomickej integrácii so...

Zlepšovanie v NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za dôležité pokračovať aj v tomto roku v zavádzaní princípov komplexného manažérstva kvality, v trvalom zvyšovaní kvality svojich procesov a v pravidelnom...

O kontrole informačných systémov

Projekt „Kontrola a bezpečnosť informačných systémov" je realizovaný v spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom (Swiss Federal Audit Office). V týchto dňoch sa v NKÚ SR koná ...

V NKÚ SR prezentácia výročných správ EDA

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval na pôde Najvyššieho...

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

Podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj s delegáciou zo sekcie finančnej a daňovej navštívil v dňoch 08. – 09. 01. 2014 Najvyšší kontrolný úrad v Českej republike. Delegáciu prijal prezident NKÚ, ČR...