Aktuality

Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

Na pôde NKÚ SR sa 25. júna hovorilo aj o tom, čo je to vlastne kontrola v samospráve, aké sú rozdiely medzi kontrolou a auditom a že tieto rozdiely treba rozlišovať najmä vo vzťahu k veľkostiam...

Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti

Posilnenie profesionality a špecializácie kontrolórov NKÚ SR sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Priestor...

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Na záver rokovania kongres akceptoval závery a odporúčania zamerané na oblasť vnútroorganizačnej kultúry a vodcovstva vo vzťahu k inováciám, na poskytovanie informácií a správ zainteresovaným...

Naša cesta s kvalitou

Celodenné podujatie za účasti hostí i niekoľkých členov CAF teamu priniesol zaujímavé témy, konkrétne otázky i detailné odpovede. Diskusiu vyvolala najmä mapa zainteresovaných strán a prieskum...

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Na podujatí sa zúčastnili aj zahraničné delegácie z najvyšších kontrolných inštitúcií vrátane INTOSAI, ktorú zastupoval generálny tajomník Josef Moser, EUROSAI, ktorú zastupoval prezident Guilherme...

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Prezident Účtovného dvora Moldavskej republiky a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podpísali dohodu o spolupráci, zameranú na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti...

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Zdôraznil, že nezávislá kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom je neoddeliteľnou súčasťou kontrolného systému v územnej samospráve a tiež upozornil na...

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Redakčná rada zložená z 12 členov, pôsobiacich priamo v kontrole územnej samosprávy , a vedená riaditeľom expozitúry NKÚ SR Košice, Ing. Vladimírom Jurekom, pripravila 54 stranový odborný materiál,...

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

V dňoch 21. a 22. mája 2014 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo rokovanie s delegáciou Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky, ktorú viedol člen úradu pán Jiří Kalivoda. Delegáciu prijal...

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Dočasná pracovná skupina, ktorá sa stretla v Bratislave, je zložená zo zástupcov NKI Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Na stretnutí bol prerokovaný prvý návrh novely štandardu ISSAI 5600...