Aktuality

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

Záver rokovania bol venovaný témam spoločného záujmu, ktorým je benchmarking v oblasti systému merania výkonnosti metódou PMF (Performance Measurement Framework) a možnosť ďalšej spolupráce formou...

Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj predniesol správu o činnosti Podvýboru INTOSAI pre peer review, ktorému Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky...

Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR

Dovoľujeme si Vás formou dotazníka požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na strategické zameranie kontrolnej činnosti a jej hlavné navrhované smery. Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu SR je nielen...

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Pri príležitosti 10. výročia rozšírenia EÚ o desať nových členských štátov sa vo vstupných priestoroch EDA konala výstava plagátov NKI týchto štátov a plagátov pracovných skupín Kontaktného výboru....

NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa konalo v NKÚ SR 23. septembra 2014 tímom externých hodnotiteľov za účasti predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha a...

Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku

Delegáciu NKÚ SR vedenú jeho predsedom Jánom Jasovským prijala počas návštevy Poľska viceguvernérka Podkarpatského vojvodstva Alicja Wosika a primátor mesta Rzesów Tadeusz Ferenc...

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie

Pri podpise zmluvy v utorok 7. októbra 2014 v NKÚ SR predsedníčkou ÚVO Zitou Táborskou a predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským sa hovorilo aj o ďalších možných oblastiach činnosti, kde môže partnerstvo...

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov

Program vecne doplnili prezentácie regionálnych zoskupení EUROSAI, AFROSAI, OLACEFS, ASOSAI, ASEANSAI, ARABOSAI a PASAI, ktoré informovali o práci svojich regionálnych NKI a potrebách pre efektívne...

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Závermi zo stretnutia je návrh rezolúcie na Kontaktný výbor o spolupráci medzi NKI a Európskym dvorom audítorov i Dohoda o uskutočnení medzinárodného seminára zameraného na oblasť plánovania...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský v závere svojho vystúpenia dodal, že NKÚ SR je pripravený, v súlade s opatreniami Stratégie svojho rozvoja na roky 2014 – 2020, ako aj s Pekinskou deklaráciou o...