Aktuality

Nedostatok financií ohrozuje činnosť kľúčového strategického podniku

Bratislava 14. februára 2020 – Nedostatok verejných financií sa podpisuje pod zlý technický stav vodných stavieb, viaceré z nich sú v havarijnom stave a môžu ohroziť obyvateľov v ich okolí. Zastarané stroje a nedostatok vyškolenej obsluhy v štátnom podniku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) môžu tiež spôsobiť, že Slovensko nedokáže plniť svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji. Tieto kritické zistenia vyplývajú z kontrolnej akcie, ktorú v minulom roku realizovala národná autorita pre oblasť externej kontroly v SVP a preverovaným obdobím boli roky 2016 až 2018.

SVP je strategickým podnikom štátu, ktorý okrem toho, že spravuje vodné toky, stará sa tiež o vodné diela, ktoré sa na riekach prevádzkujú. Tiež zodpovedá za protipovodňovú ochranu a vytváranie plavebných podmienok na vodných tokoch. Najvyšší kontrolný úrad SR na základe záverov z kontroly konštatuje, že štát si prostredníctvom ministerstva životného prostredia nedostatočne plní svoje povinnosti voči štátnemu podniku a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú opravu i údržbu vodných diel, na riešenie dlhodobého havarijného stavu napríklad diela Palcmanská Maša, Dobšiná, Hričov či Bešeňová. SVP požadoval v období rokov 2010 – 2018 od vlády SR na plnenie svojich základných povinností pri správe majetku štátu, pre odstraňovanie identifikovaných technicko-bezpečnostných nedostatkov bezmála 300 mil. eur, avšak reálne získal sumu necelých 130 mil. eur (pozri graf). Aj na základe odporúčaní NKÚ SR podnik v rokoch 2017 a 2018 získal zo štátneho rozpočtu peniaze na bežné a investičné prostriedky, neboli však v požadovanom rozsahu a nedokázali vyriešiť dlhodobé problémy podniku.

DESAŤROČIE STRATOVÉHO HOSPODÁRENIA

Národná autorita pre oblasť externej kontroly upozorňuje, že strata štátneho vodohospodárskeho podniku dlhodobo rastie a ku koncu roka 2018 presiahla sumu 169 miliónov eur.  Naposledy dosiahol podnik zisk 2,2 milióna eur v roku 2013. Zlepšenie ekonomickej kondície SVP nesľubujú ani ostatné zámery ministerstva, ktoré predpokladajú, že podnik by mal na svojej prevádzke ušetriť už v tomto roku viac ako 11 mil. eur. Rizikové sa podľa kontrolórov ukazuje aj strednodobé plánovanie rozpočtových zdrojov, kedy z rezortného rozpočtu je pre podnik naplánované krátenie štátneho finančného príspevku z tohtoročných 8 miliónov len na 1,9 mil. eur v roku 2022. Avšak iba úsporné opatrenia nepomôžu systémovo a ani udržateľne vyriešiť už desať rokov stratové hospodárenie strategického štátneho podniku a najmä riešiť jeho veľký modernizačný dlh týkajúci sa vodných stavieb.

Podľa kontrolného úradu hrozí, že podnik bude musieť zastaviť  alebo obmedziť kľúčové aktivity, vrátane činností, ktoré musí vykonávať zo zákona, napr. vodného, protipovodňového a tiež zákona o vnútrozemskej plavbe. Týmto opatrením sa prehĺbi investičný, modernizačný dlh do existujúcich vodných stavieb a môže byť ohrozená prevádzka diel. V neposlednom rade je tu aj riziko hromadného prepúšťania zamestnancov. Príjmy SVP by pomohla zlepšiť zmena v spôsobe prerozdeľovania poplatkov za odbery podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Podnik vyrubil v rokoch 2016 až 2018 poplatky v celkovej sume 37,5 milióna eur, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Ako správca významných vodných tokov však dostal SVP z tejto sumy na úhradu nákladov len zlomok – 2 mil. eur. NKÚ SR v tejto súvislosti  odporúča zvážiť návrh zmeny systému distribúcie týchto poplatkov v prospech SVP š.p., a najmä preto, že tieto majú podstatný súvis  s jeho  hlavnou činnosťou.

SVP infografika

 

PODNIKU CHÝBAJÚ FINANCIE I ĽUDIA

Štátny podnik SVP si dlhodobo neplní v potrebnom rozsahu svoje základné poslanie, teda starostlivosť o zverený majetok štátu, ktorým sú vodné stavby vybudované na vodných tokoch. V rozpore so zákonom o vodách sa v dôsledku modernizačného dlhu zhoršil stav vodných stavieb vybudovaných v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Viaceré vodné stavby sú v havarijnom stave alebo je ohrozená ich bezpečná funkcia, takže náklady na udržateľnosť ich prevádzky budú narastať. NKÚ SR na túto významnú skutočnosť upozorňoval ministerstvo životného prostredia, ale aj vládu SR už v roku 2018 v záverečnej správe z kontroly opatrení na ochranu pred povodňami.

Nedostatok peňazí má sa prejavuje aj v podobe zastaraného parku plávajúcich mechanizmov, strojov, ktoré majú väčšinou viac ako 50 rokov. Pre zastarané, často sa kaziace stroje a zároveň chýbajúce potrebné množstvo obslužných posádok  hrozí vysoké riziko, že údržbu plavebnej dráhy nedokáže SVP zabezpečiť v požadovanom rozsahu a kvalite. Slovenská republika by v takom prípade nebola  schopná plniť dôležitý medzinárodný záväzok, ktorý súvisí so zabezpečením bezpečnej splavnosti Dunaja. Riziko sa dnes zvyšuje aj tým, že pre zle nastavené podmienky verejného obstarávania bola zrušená súťaž na rekonštrukciu bagra na čistenie európskeho vodného toku v hodnote viac ako 3,3 mil. eur. Podnik tak musí v súčasnosti pokračovať s flotilou starých a neefektívnych vodných strojov, ktorých prevádzka je výrazne nehospodárna.

Alarmujúca je situácia aj v personálnom zabezpečení činností SPV.  V rokoch 2010 až 2018 klesol počet zamestnancov podniku o viac ako 300 (na konci r. 2018 mal 3275 zamestnancov). Na druhej strane, počet spravovaných vodných objektov sa v rovnakom období zvýšil, napr. u vodných nádrží z 277 na 294 či dĺžka pozdĺžnych hrádzí vzrástla o tisíc kilometrov. Štátny podnik zároveň od tohto roku prevzal správu ďalších 23 tisíc km vodných tokov (nárast o 71 %). Zmeny súvisiace s novými povinnosťami pri správe a údržbe majetku, starostlivosti o vodné toky či pri realizácii protipovodňových opatrení sa nepremietajú do finančnej podpory podniku zo strany štátu a významným rizikom identifikovaným kontrolným úradom je tiež nedostatočný počet kvalifikovaných odborných zamestnancov.

ODPORÚČANIA NKÚ SR

Podľa národnej kontrolnej autority je potrebná systémová zmena riadenia SVP a zabezpečenie dostatočného finančného krytia každoročných činností podniku zo strany MŽP SR v súlade so zákonom o vodách a nariadením vlády SR. Prioritne by mal rezort prostredníctvom štátneho rozpočtu zabezpečiť financovanie vodných stavieb s ohrozenou bezpečnosťou ich prevádzky, ako aj stavieb nachádzajúcich sa v havarijnom stave. NKÚ SR tiež odporúča vláde SR upraviť legislatívu v oblasti vyrubovania poplatkov za odber podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd tak, aby sa ich kľúčovým príjemcom stal subjekt spravujúci vodné toky (pravidlá fungovania Environmentálneho fondu). Pre zabezpečenie splavnosti a bezpečnosti na Dunaji je nevyhnutné zabezpečiť zodpovedajúce technické vybavenie a personálne obsadenie v štátnom podniku.

 

Príloha:

Graf: Rozdiel medzi požadovanými (preukázateľne vynaloženými ekonomicky oprávnenými nákladmi podniku) a reálne poukázanými finančnými prostriedkami zo strany štátu do rozpočtu SVP š. p.

Graf požiadaviek SVP

 

Podrobné výsledky kontrolnej akcie nájdete v záverečnej správe (pdf, 927 kB)

 

 

None

Zdielať: