Aktuality

Kontrola je cestou k väčšej transparentnosti i nástrojom boja s korupciou v štáte

Bratislava  3. decembra 2019 – Kontrola a transparentnosť sú kľúčové nástroje boja proti korupcii. Uvedomuje si to aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý má vlastný protikorupčný program pre svojich zamestnancov a v budúcom roku tiež prejde medzinárodným hodnotením kvality. O skúsenostiach úradu s tým, ako kontrola verejných politík znižuje mieru korupcie v krajine hovorí v týchto dňoch predseda NKÚ SR Karol Mitrík na medzinárodnom stretnutí šéfov kontrolných úradov spolupráci s INTOSAI a EÚ.

Odpovede na kľúčové otázky ako zvyšovať transparentnosť v štátnej, verejnej správe, ako prostredníctvom kontrolných mechanizmov aktívne podporovať nástroje boja s korupciou, ponúkali predstavitelia národných autorít pre oblasť externej kontroly na medzinárodnej konferencii o integrite.

Za slovenskú stranu sa podujatia zúčastňuje Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý v rámci panelovej diskusie zdôraznil prínos kontroly pre lepšiu a otvorenejšiu správu veci verejných. “Kontrola verejných politík, zákonnosti či transparentnosti rozhodovacích procesov je cestou, ktorá bezpochyby pomáha predchádzať korupčnému správaniu v spoločnosti, vedie k znižovaniu miery korupcie v štátnom či verejnom sektore”, konštatoval K. Mitrík.

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny sa zhodli, že najvyššie kontrolné inštitúcie sú v téme transparentnosť či korupcia odkázané na otvorenú spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a kontrolóri nemôžu nahrádzať políciu. Aj preto má slovenský kontrolný úrad memorandum o spolupráci s políciou, prokuratúrou a vďaka nemu môže komunikácia všetkých troch zainteresovaných strán pri odhaľovaní korupcie prebiehať už v priebehu kontroly, nie až po jej oficiálnom ukončení a odstúpení zistených nedostatkov.

Podľa K. Mitríka má kontrola nezastupiteľné miesto v každej demokratickej spoločnosti a okrem iného nastavuje zrkadlo o miere efektívnosti či účelnosti zrealizovaných projektov, verejných politík. “Bezpochyby je to tiež veľmi účinný nástroj, prostredníctvom ktorého vieme predchádzať možnému korupčnému, netransparentnému správaniu politikov, ministrov, zamestnancov štátu či verejných inštitúcií”, dodáva šéf slovenských kontrolórov.

Konferenciu v týchto dňoch organizuje v peruánskej metropole Národný úrad hlavného audítora v rámci podujatí podporovaných celosvetovou organizáciou kontrolných inštitúcii (INTOSAI) a tiež Európskou úniou. Akcie sa zúčastňuje viac ako dvetisíc hostí, pričom v odborných paneloch okrem zástupcov kontrolných úradov vystupujú predstavitelia akademickej, vedeckej obce, neziskových a občianskych organizácii.

Zástupcovia národných kontrolných inštitúcií konštatujú, že aj najvyššie autority pre externú kontrolu musia mať nastavené vlastné mechanizmy, ktoré eliminujú možné korupčné správanie ich zamestnancov. V podmienkach NKÚ SR platí Protikorupčný program, ktorého cieľom je v maximálnej možnej miere minimalizovať priestor pre korupčné konanie zamestnancov úradu pri výkone nezávislej kontroly. Program definuje postupy pre nahlasovanie a následné riešenie podaní súvisiacich s prípadným podozrením na korupčné správanie kontrolóra či akéhokoľvek zamestnanca úradu.

Generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy v tejto súvislosti upozorňuje, že verejnosť môže pre nahlásenie prípadného korupčného konania zamestnanca úradu využiť emailovú adresu korupcia@nku.gov.sk. “K emailovej adrese má prístup výlučne predseda úradu a protikorupčný koordinátor. Úrad na základe medzinárodných štandardov vedie tiež Katalóg protikorupčných podaní a informáciu o evidovaných podaniach predkladá predseda v rámci princípov transparentnosti minimálne raz ročne Kolégiu”.

Predchádzať vzniku korupčného prostredia v podmienkach najvyššej kontrolnej inštitúcie pomáhajú okrem vnútorného systému priebežnej kontroly kvality aj princípy medzinárodného hodnotenia pôsobnosti, transparentnosti a otvorenosti kontrolného úradu, dodáva Ľ. Andrassy. Zároveň konštatuje, že NKÚ SR už v roku 2020 podstúpi nezávislé hodnotenie kvality zo strany štyroch partnerských kontrolných inštitúcií sveta (Poľsko, Maďarsko, Fínsko, USA).

Predseda NKÚ K. Mitrík, generálny riaditeľ Ľ. Andrassy, a Z. Wienk

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík, generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomír Andrassy a Zuzana Wienk.

 

Výročná konferencia o integrite

Konferencia CAII, Lima, Peru

 

Predseda NKÚ K. Mitrík, šéf NKI Maďarska, L. Domokos

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík s predsedom maďarského NKI Lászlóm Domokosom

None

Zdielať: