Aktuality

Späť

XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený

XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený

XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až 26. 10. 2013, si v tomto roku pripomenul aj 60. výročie založenia organizácie. Na tomto svetovom fóre, konanom pravidelne každé tri roky, sa zúčastnilo 587 delegátov zo 154 krajín, Európskeho dvora audítorov ako nadnárodnej organizácie a 26 pridružených a ďalších organizácií.

Účastníci XXI. Kongresu INCOSAI

Delegácia NKÚ SR, pod vedením podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha, sa zúčastnila nielen kongresu, ale aj ďalších rokovaní, vyplývajúcich úradu z postavenia v riadiacich štruktúrach INTOSAI, ktoré sa konali pred samotným kongresom.

Na stretnutí Riadiaceho výboru a Hlavného výboru INTOSAI pre budovanie kapacít 20. 10. 2013 informoval podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth o činnosti Podvýboru 3 pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovanie kvality prostredníctvom dobrovoľného vzájomného hodnotenia (peer review), ktorému NKÚ SR predsedá.

Na 64. rokovaní Správnej rady INTOSAI 21. 10. 2013 prezentoval podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth správu o činnosti Podvýboru 3 za obdobie od predchádzajúceho stretnutia Správnej rady.

Vystúpenie na 64. rokovaní Správnej rady INTOSAI

Na plenárnom zasadaní kongresu 22. 10. 2013 Vladimír Tóth informoval delegátov kongresu o činnosti Podvýboru 3 za obdobie od konania posledného kongresu a akčnom pláne Podvýboru 3 pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovanie kvality prostredníctvom dobrovoľného vzájomného hodnotenia (peer review). Vo svojom vystúpení zdôraznil význam peer review pre najvyššie kontrolné inštitúcie z hľadiska budovania ich dôveryhodnosti a zvyšovania kvality kontrolných činností uskutočňovaných najvyššími kontrolnými inštitúciami.

64. rokovanie Správnej rady INTOSAI

Prácu Podvýboru 3 prezentovala delegácia NKÚ SR aj vo výstavnom stánku nielen rozhovormi s účastníkmi kongresu, ale aj vďaka plagátom, informačným letákom a prezentáciou o činnosti Podvýboru 3. Medzinárodné kontrolné štandardy ISSAI 5600 pre vykonávanie peer review v tlačenej forme, v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a arabčine, boli poskytnuté všetkým zúčastneným delegáciám kongresu.

XXI. Kongres INCOSAI prijal množstvo zásadných dokumentov týkajúcich sa regionálnych zoskupení, výborov, podvýborov a pracovných skupín. K najvýznamnejším patrí Pekinská deklarácia, ktorá obsahuje závery kongresu vyzdvihujúce 60-ročné skúsenosti a úspechy INTOSAI, nabáda NKI k podpore dobrého riadenia na národnej úrovni, zabezpečenie dlhodobej stability finančnej politiky štátov a ako spoločný cieľ stanovuje dosahovanie dobrého globálneho riadenia. K rovnako  významnému záveru patrí schválenie revidovaných a nových medzinárodných kontrolných štandardov ISSAI:

  • ISSAI 12 Hodnota a prínosy najvyšších kontrolných inštitúcií,
  • ISSAI 100 Základné princípy kontroly verejného sektora,
  • ISSAI 200 Základné princípy finančnej kontroly,
  • ISSAI 300 Základné princípy výkonnostnej kontroly,
  • ISSAI 400 Základné princípy kontroly súladu,
  • ISSAI 5500, 5510, 5520, 5530, 5540 pre kontrolu poskytovania pomoci v prípade katastrof a pohrôm,
  • INTOSAI GOV 9250 Systém integrovanej finančnej zodpovednosti: príručka pre zlepšenie informácií o finančných tokoch humanitárnej pomoci.

Vystúpenie na plenárnom rokovaní kongresu

Vystúpenie na plenárnom rokovaní kongresu

Výstavný stánok s propagačnými materiálmi peer review