Aktuality

Späť

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a o boji proti podvodom za rok 2010

Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ.

Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitnené systémy vykazovania, má Komisia prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších údajov o nezrovnalostiach. Internetový systém vykazovania (IMS) výrazným spôsobom zlepšil celkové podmienky pre nahlasovanie nezrovnalostí.

Vďaka účinnejšej kontrole finančných prostriedkov Európskej únie môžu členské štáty a Komisia rýchlejšie reagovať na zmenu mechanizmov podvodu a zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie podvodom.

Komisia má takisto v pláne analyzovať systémy kontroly nezrovnalostí a boja proti podvodom, ktoré zaviedli členské štáty v oblasti kohéznej politiky, a vyhodnotiť či a ako sú tieto systémy kontroly vybavené na to, aby sa zamerali na oblasti s vysokým rizikom podvodov a nezrovnalostí.

Komisia od roku 2010 prijala niekoľko politických iniciatív na boj proti podvodom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ. Prvé výsledky týchto politických iniciatív budú uvedené v nasledujúcej správe vzťahujúcej sa na rok 2011.

Ide o nasledovné iniciatívy:

  1. Nová stratégia boja proti podvodom (vrátane často kladených otázok k tejto novej stratégii)
    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/783&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/454&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  2. Nové právne nástroje na boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskej únie
    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/644&format=HTML&aged=1&language=sk&guiLanguage=en


V samotnej tlačovej správe Komisie sa nachádza tabuľka s podrobným rozdelením prípadov podľa jednotlivých oblastí.

Ďalšie informácie ako aj samotnú Výročnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1133&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/commission/2010/EN.pdf


Súčasťou Výročnej správy je aj Dotazník o implementácii článku 325 Zmluvy o Európskej únii za rok 2010 každoročne vypĺňaný všetkými členskými štátmi, zverejnený na stránke OLAFu:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/commission/2010/Ann1-EN.pdf


Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 29. septembra 2011

Výročná správa Európskej komisie za rok 2010 (.pdf)

odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR