Aktuality

Späť

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a vedenia NKÚ SR sa konalo v priestoroch úradu 18. júna 2013 a to v rámci 36. schôdze tohto výboru. Okrem príhovoru predsedu NKÚ SR Jána Jasovského a krátkej prezentácie úradu, sa všetci spoločne venovali aj podkladom o zisteniach z kontrol, predovšetkým v oblasti dopravy.  Išlo o spoločný bod rokovania o zisteniach z kontrol vykonaných v inštitúciách v pôsobnosti parlamentného výboru v prvom polroku a zameranie kontrolnej činnosti do konca roka 2013. Rokovalo sa aj o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v kontrolovaných subjektoch. Podklady o týchto ťažiskových kontrolách i pripravovaných kontrolných akciách dostali poslanci aj v písomnej forme. Poslanci NR SR vysoko hodnotili prácu NKÚ SR, najmä otvorenosť – zverejňovanie protokolov na webovom sídle i medzinárodnú prestíž. Konkrétnou témou, ktorá rezonovala v návrhoch poslancov Andreja Kolesíka, Dušana Muňku i Lei Grečkovej, bolo hospodárenie v športových zväzoch, platenie odvodov pre športovcov, ako aj hospodárenie klubov v mestách a obciach, v súvislosti s  príspevkami od samospráv. Poslanci NR SR sa zhodli, že zo športu sa peniaze strácajú a treba zistiť príčiny.