Aktuality

Späť

NKÚ SR prispel k prehĺbeniu vzdelania kontrolórov samospráv

Dvadsaťdva pracovníkov samospráv, ale aj študentov, si z rúk  predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Karola Mitríka a riaditeľa expozitúry v Nitre Petra Bullu dňa 31. mája 2019 v Nitre prevzalo certifikáty o absolvovaní kurzu Kontrola miestnej územnej samosprávy.

Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj, zabezpečila Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU na základe memoranda o spolupráci Najvyššieho kontrolného úradu SR a Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Cieľom kurzu bolo skvalitniť činnosť kontrolórov a jeho odbornou garantkou bola Oľga Roháčiková, dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Dekanka zároveň vysoko ocenila spoluprácu s NKÚ SR, ktorú považuje za najdôveryhodnejšiu inštitúciu na Slovensku.


Lektori kurzu, ktorí sú spolupracovníkmi NKÚ SR, sprostredkovali účastníkom štúdia pohľad profesionálnych kontrolórov na fungovanie samospráv. Kurz koncipovali tak, aby mal aj pridanú hodnotu, najmä aby rozšíril obzory študentov a bol progresom v ich práci pre samosprávy miest a obcí.


Predseda NKÚ SR Karol Mitrík zdôraznil povinnosti kontrolórskeho stavu a najmä samotné poslanie kontroly. Povedal, že kontrola má byť nástrojom, ktorý prostredníctvom odhaľovania chýb a nastavovania procesov pomáha zlepšovať sa a vyvarovať sa chýb v budúcnosti. Absolventov povzbudil, aby sa v praxi nedali odradiť a nebáli sa priamo pomenovať nedostatky. Len tak môžu byť odporúčania kontrolórov v praxi nespochybniteľné. „Kontrola musí byť súčasťou štátu. Musí byť jasná, cieľavedomá a pre prax záväzná,“  zaznelo ako posolstvo pre mladých aj skúsených kontrolórov.

Foto: SPU, http://www.uniag.sk

Kurz miestnych kontrolórov, Nitra 2019

Kurz miestnych kontrolórov, Nitra 2019

Kurz miestnych kontrolórov, Nitra 2019