Aktuality

Späť

Pri poskytovaní dotácií na odstránenie systémových porúch zlyhávali kontrolné mechanizmy

V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) vykonal kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté na odstránenie systémových porúch bytových domov. Zistenia úradu ukázali, že poskytovanie dotácií na tieto účely má klesajúcu tendenciu, pričom najväčší výskyt porúch ako aj priznaných dotácií bol v Bratislavskom kraji. Kontrolóri NKÚ SR zaznamenali, že kontrolné mechanizmy zlyhávali vo viacerých oblastiach.

Viac v tlačovej správe.