Aktuality

Späť

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský s delegáciou sa zúčastnil výročného zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) štátov Európskej únie a Európskeho dvora audítorov (EDA) za účasti NKI predvstupových krajín, ktoré sa konalo 15. - 17. októbra 2014 v Luxemburgu. Predmetom rokovania bola oblasť finančného riadenia EÚ so zameraním na tri hlavné témy – posilnenie spolupráce medzi národnými NKI a EDA, aktivity pracovných skupín Kontaktného výboru a kontroly týkajúce sa záležitostí EÚ.

Nosnou témou rokovania bolo posilnenie spolupráce medzi národnými NKI a EDA v oblasti kontroly spoločného hospodárenia, ku ktorej vyzval Európsky parlament svojim uznesením zo 04. februára 2014 Európsky dvor audítorov. V uznesení sa o. i. zdôrazňuje dosiahnutie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vo využívaní verejných financií EÚ.

Na záver rokovania boli prijaté rezolúcie týkajúce sa vytvorenia mechanizmu včasného varovania Kontaktného výboru, rokovacieho poriadku Kontaktného výboru a Európskych účtovných štandardov pre verejný sektor (EPSAS) a schválené boli správy o činnosti pracovných skupín Kontaktného výboru.

V závere stretnutia Kontaktný výbor odsúhlasil záujem NKÚ SR o zorganizovanie zasadnutia Kontaktného výboru v Bratislave počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016. Zástupca NKÚ SR vo svojom vystúpení zdôraznil význam vzájomnej komunikácie vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ, ktorá napomáha budovať dôveru a posilňovať NKI ako efektívne inštitúcie vonkajšieho dohľadu nad fondmi EÚ a pozval členov Kontaktného výboru na stretnutie v Bratislave v druhej polovici roka 2016.

Pri príležitosti 10. výročia rozšírenia EÚ o desať nových členských štátov sa vo vstupných priestoroch EDA konala výstava plagátov NKI týchto štátov a plagátov pracovných skupín Kontaktného výboru. Plagáty boli tematicky orientované na činnosť NKI zameranú v posledných rokoch na kontrolu fondov EÚ.

Vedúci delegácií členských NKI v Kontaktnom výbore, Luxemburg 2014