Aktuality

Späť

Pokračujú projektové aktivity s expertmi SFAO

Pokračujú projektové aktivity s expertmi  SFAO

V poradí už štvrté stretnutie v rámci projektu „Kontrola a bezpečnosť informačných systémov", na základe spolupráce NKÚ SR a Švajčiarskeho federálneho úradu (SFAO) sa uskutočnilo v dňoch 24. – 27. júna 2013 v priestoroch NKÚ SR. 

Workshop mal formu praktického výcviku („on the job traning") a učenia sa zo skúseností („learning by doing") expertov SFAO, pánov Massima Magniniho a Wernera Tschoppa pri koučovaní prípravy pilotnej kontroly zameranej na Integrovaný záchranný systém. Hlavnými témami boli: skompletizovanie a zhodnotenie  pripravenosti kontrolných dokumentov a podkladov k pilotnej kontrole, identifikácia rizikových faktorov, príprava formulácií kontrolných otázok, analýza doposiaľ zozbieraných údajov a mnohé ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité pre kvalitnú prípravu kontrolnej akcie. Zaujímavá a prospešná bola prezentácie expertov SFAO o metodike CobiT verzia 4.1 ako aj početné vstupy švajčiarskych kolegov vysvetľujúcich najlepšiu prax SFAO v oblastiach, ktoré sa prerokovávali. Súčasťou tejto projektovej aktivity sú aj odporúčania expertov SFAO na aktualizáciu metodickej príručky na kontrolu informačných technológií.

Účastníkmi workshopu bolo 15 zamestnancov útvarov ústredia i expozitúr, pričom prevažná väčšina účastníkov bude priamo zapojená vo výkone kontrolnej akcie. O to väčší význam majú praktické poznatky, ktoré budú využívané v praktickej kontrolnej činnosti.

Okrem workshopu sa uskutočnilo 24. a 28.júna konalo aj stretnutie projektového tímu NKÚ SR s expertmi SFAO. Viedli sa intenzívne diskusie o priebehu a výsledkoch workshopu, ale účastníci rokovania spolu pripravili aj návrh ďalších krokov a činností, ktoré sa musia vykonať do ďalšej projektovej aktivity. Prediskutovali sa viaceré procedurálne otázky, súvisiace s implementáciou projektu – financovanie, úprava partnerskej dohody, spôsob vykazovania výdavkov sprostredkovateľovi nadácii Ekopolis.

Poďakovanie za úspešný priebeh workshopu patrí expertom SFAO p. Massimovi Magninimu a p. Wernerovi Tschoppovi za profesionálne vedenie vzdelávacích aktivít, všetkým účastníkom workshopu za aktívnu účasť, ktorou urobili dobré meno nášmu úradu, projektovému tímu, osobitne projektovej manažérke za perfektne vykonanú prácu na príprave a realizácii workshopu ako aj odboru medzinárodných vzťahov za kvalitné zabezpečenie logistických záležitostí.

Pokračujú projektové aktivity s expertmi SFAO