Aktuality

Späť

NKÚ SR vykonal prieskum spokojnosti zainteresovaných strán

NKÚ SR vykonal prieskum spokojnosti zainteresovaných strán

NKÚ SR nastúpil cestu modernizácie a neustáleho skvalitňovania a zefektívňovania kontrolnej činnosti. V súvislosti s týmito cieľmi je jeho snahou otvárať sa prostrediu, v ktorom pôsobí a vziať do úvahy aj názory, potreby a očakávania tretích strán. Preto za účelom získania spätnej väzby v oblasti kvality kontrolnej činnosti a komunikácie oslovil 72 zástupcov zainteresovaných strán, ktorými boli niektoré výbory Národnej rady SR a ministerstvá, vyššie územné celky, krajské mestá, okresné mestá a obce, profesijné združenia kontrolovaných subjektov, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu alebo obce, organizácie zriadené zákonom, štátom alebo obcou. V určenom termíne bolo vrátených spolu 58 dotazníkov, čo je 80, 56 %.

NKÚ SR sa v položených otázkach zaujímal napr. o mieru spokojnosti zainteresovaných strán s kvalitou kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Z výsledkov hodnotenia tejto otázky vyplynulo, že viac ako polovica odpovedajúcich je veľmi spokojná s kvalitou kontroly NKÚ SR a skoro polovica je spokojná (hodnotenie známkou 2). Necelé dve percentá vyjadrili svoj pohľad viac-menej neutrálne. Ani jeden respondent nevyjadril svoju nespokojnosť s kvalitou kontroly NKÚ SR.

Úrad sa pýtal aj na spokojnosť s profesionalitou práce kontrolórov NKÚ SR pri výkone kontroly. Viac ako polovica odpovedajúcich je s prácou kontrolórov veľmi spokojná a viac ako 37 % je spokojných. Za dôležité považujeme, že ani jeden respondent nevyjadril svoju nespokojnosť s prácou zamestnancov NKÚ SR, najmä s ich odbornou zdatnosťou, profesionálnym vystupovaním v komunikácií s kontrolovaným subjektom, nezávislosťou, objektívnosťou a nestrannosťou.

Kontrolované subjekty mali v dotazníkoch označiť aj prínosy, ktoré im kontrola NKÚ SR priniesla. Z odpovedí vyplynulo, že najväčším prínosom je prijatie účinných opatrení na odstránenie nedostatkov, čo je aj nosná úloha NKÚ SR. Kontrolované subjekty ju vnímajú ako prínos pre ich činnosť, t.j. NKÚ SR v tomto smere plní svoju funkciu. Ako významný prínos hodnotili i zvýšenie efektívnosti činnosti organizácie, ktorú možno na základe kontroly NKÚ SR a prijatia účinných opatrení dosiahnuť. Za tretí najvýznamnejší prínos odpovedajúci považovali odhalenie rizikových oblastí a rezerv v ich hospodárení a za skoro rovnako podstatné vyvolanie potreby realizovať systémové riešenia v subjekte. Respondenti považovali za prínos aj poukázanie na nedostatky v riadení subjektu, ktoré odhalila kontrola NKÚ SR. Niektorí respondenti registrovali aj iné prínosy kontroly NKÚ SR. Opäť ani jeden odpovedajúci nezhodnotil, žeby kontrola NKÚ SR nepriniesla žiadny prínos pre kontrolovaný subjekt.

NKÚ SR má povinnosť informovať verejnosť o výsledkoch vykonaných kontrol a informuje aj o svojej činnosti. V prieskume sa zaujímal aj o to, s ktorými oblasťami zverejňovania informácií sú respondenti spokojní. Najväčšia spokojnosť bola vyjadrená s aktuálnosťou zverejňovania informácií, najmä správ a informácií o výsledkoch kontrol, ktoré sú zverejňované na webovom sídle bezodkladne po ukončení kontroly, čo je zjavne vhodný a rýchly spôsob informovania verejnosti. Ako druhá oblasť, s ktorou boli odpovedajúci spokojní, bola kvalita informácií (vyčerpateľnosť, adresnosť) a ako tretia oblasť spokojnosti spôsob zverejňovania a spôsob distribúcie informácií (webové sídlo, príspevky do regionálnych novín, internetový časopis), čo naznačuje, že obsah informácií a informačné kanály sú zvolené správne. Rovnaký počet odpovedajúcich oceňuje vydávanie informačných materiálov a komplexnosť informácií na zverejnenie, niektorí respondenti boli spokojní so všetkými atribútmi komunikácie. Ani jeden z opýtaných neodpovedal, že nie je spokojný ani s jednou oblasťou. Najmenej respondentov je spokojných s dostupnosťou starších zverejnených informácii, čo mohlo súvisieť i so zastaraným webovým sídlom. S internetovou stránkou súvisela aj ďalšia otázka v dopytovaní. Štvrtina opýtaných bola veľmi spokojná s webovým sídlom NKÚ SR a skoro tri štvrtiny bolo spokojných. Viac ako 6 % odpovedajúcich vyjadrilo svoj pohľad neutrálne. Treba však dodať, že hodnotené bolo webové sídlo úradu, ktoré v súčasnosti už nie je prístupné pre verejnosť a je nahradené novou prehľadnou internetovou stránkou.

NKÚ SR poskytol respondentom v prieskume aj priestor na návrhy na zlepšenie kvality kontroly vykonávanej NKÚ SR (napr. práce kontrolórov, výstupov z kontrol) a komunikácie so zainteresovanými stranami, čo mnohí využili. Za účelom neustáleho skvalitňovania svojej práce sa NKÚ SR bude týmito námetmi zaoberať a v obdobných prieskumoch bude pokračovať i naďalej.

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí si našli čas, zapojili sa do prieskumu a tak nám pomohli získať spätnú väzbu a ucelenejší obraz o potrebách a požiadavkách zainteresovaných strán na kontrolnú činnosť a komunikáciu NKÚ SR.

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou