Aktuality

Späť

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

Za účasti predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Karola Mitríka a podpredsedu NKÚ SR, Ing. Vladimíra Tótha a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, Ing. Mariána Saloňa sa dňa 26. mája 2015 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnilo prerokovanie protokolu o výsledku kontroly vykonanej v MV SR.

Ministerstvo vnútra SR akceptovalo výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly nevznieslo písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Kontrolná akcia bola zameraná na správnosť čerpania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom kapitoly a tiež preverenie správnosti vypracovania návrhu záverečného účtu kapitoly za rok 2014 a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

Zistenia boli najmä v oblasti správnosti nakladania s majetkom štátu v správe MV SR, inventarizácie, v oblasti posudzovania a rozhodnutia o prebytočnosti nedokončených investícií, ako aj pri riešení škôd a pohľadávok. Najvyšší kontrolný úrad SR  bude požadovať prijatie takých opatrení, ktoré budú smerovať k náprave kontrolou zistených nedostatkov.

Na rokovaní boli dohodnuté termíny na zaslanie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a správy o stave plnenia prijatých opatrení.

Protokol o výsledku kontroly bude zverejnený na webovom sídle NKÚ SR.